1403/03/08
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
مرورسیستماتیک ادبیات دانشگاه پایدار
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پایداری، دانشگاه پایدار، مرور سیستماتیک
سال 1401
پژوهشگران المیرا چیتگر چاری ، حمیدرضا فلاح لاجیمی ، سید حمید هاشمی پطرودی

چکیده

آموزش عالی تاثیر بسزایی در آگاهی بخشی و ارتقای قابلیتهای افراد جامعه دارد لذا نظامهای آموزش عالی باید ساختار خود را در تمام بخشها به خصوص در حوزه آموزش با شرایط جدید منطبق کنند. اهمیت این موضوع، باعث شده تا در دهههای اخیر مباحث نظری دانشگاهی به سمت مسائل پایداری سوق پیدا کند. به طور کلی هدف این مقاله مرور ادبیات دانشگاه پایدار و خالصهای از روند پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه میباشد، از این جهت در این پژوهش، به مرور سیستماتیک و تجزیه و تحلیل در زمینه دانشگاه پایدار با استفاده از امکانات پایگاه اطالعاتی Scopus انجام شده و معیارهای عملکرد متفاوت جهت تجزیه و تحلیل استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که براساس نوع مقاالت مورد بررسی، مقاالت پژوهشی ژورنالی سهم چشم گیری در این زمینه داشته است. حدود 8.16 درصد مقاالت مروری بوده و به بررسی روند تحقیقات و مطالعات موجود در این حوزه پرداختند. 9.67 درصد از مقالات در ژورنال ها منتشر شدند.