1403/02/29
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی شاخصه های کلیدی در ارزیابی تامین کنندگان پایدار و تاب آور در عصر پسا 19-COVID
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
دوره پسا 19-COVID ،تامین کنندگان پایدار، تامین کنندگان تاب آور
سال 1401
پژوهشگران حمیدرضا فلاح لاجیمی ، سارا ولی پور پرکوهی

چکیده

شیوع بیماری 19-COVID و همه گیری جهانی آن در سال 2020 ،پیامدهای جانبی بی سابقه را به 1 همراه داشته است. شیوع بیماری 19-COVID باعث ایجاد مشکالتی در زنجیره تامین در سراسر جهان شده و همچنین در این دوره اثرات منفی در زنجیره تامین پایدار و تاب آور ایجاده کرده است، در نتیجه شناسایی و ارزیابی مربوط به تامین کنندگان ضروری است. هدف این تحقیق ارائه شاخصه های مربوط به تامین کنندگان پایدار و تاب آور پسا 19-COVID است. بنابراین با مرور ادبیات موجود در این حوزه به شناسایی شاخصه های تامین کننده پایدار و تاب آور در دوره پسا 19-COVID پرداخته شد. با بررسی انجام شده 21 شاخصه گردآوری شد که در چهار بعد اقتصادی، محیطی، اجتماعی و تاب آور دسته بندی شده اند. یافته های این مطالعه درک عمیق تری از حل مشکالت زنجیره تامین پایدار و تاب آور در زمان 19-COVID و پس از آن برای مدیران و محققان ارائه می دهد.