1403/02/31
مصطفی بستام

مصطفی بستام

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 1
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی: .
تلفن: 35305114

مشخصات پژوهش

عنوان
ارایه یک روش مهندسی ترافیک مقیاس پذیر در شبکههای نرمافزار محور مراکز داده با استفاده از تکنیک تجزیه مسائل بزرگ
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شبکههای مرکز داده، شبکههای نرمافزار محور، مهندسی ترافیک، کنترل ازدحام، تجزیه برنامهریزی خطی، حل موازی.
سال 1397
مجله رايانش نرم و فناوري اطلاعات
شناسه DOI
پژوهشگران مصطفی بستام ، مسعود صباحی ، روح اله یوسف پور

چکیده

مراکز داده امروزی، از هزاران سرویسدهنده ت شکیل شدهاند که هر یک از آنها از سرویسهای متنوع مبتنی بر ابر میزبانی مینماید. در این مقاله، یک روش جدید و مقیاسپذیر مهندسی ترافیک در شبکههای نرمافزار محور مراکز داده، با هدف تخصیص بهینه درخوا ستها به م سیرها، با پیچیدگی محا سباتی قابل قبول ارائه شده ا ست. روش ارائه شده مبتنی بر برنامهریزی خطی ا ست و تلاش میکند حداکثر میزان بار ترافیکی بر روی لینکها حداقل شود. حاصل این عمل کاهش ازدحام بر روی لینکهای شبکه خواهد بود. این روش، بر روی ارائه یک راهحل بهینه به منظور موازنه بار ترافیکی در شبکه متمرکز شده است و یک روش جدید تجزیه به منظور محدود نمودن ف ضای ج ستجوی م ساله برنامهریزی خطی پی شنهاد مینماید. روش تجزیه به گونهای ا ست که زمان حل م ساله به میزان قابل توجهی کاهش یابد. به منظور کاهش پیچیدگی زمانی، یک روش تجزیه ا ستفاده شده ا ست که مدل م ساله را به زیرم سالههای مجزا تقسیم میکند. با استفاده از روشهای موازیسازی )محاسبات بر روی چندین هسته محاسباتی و OpenMP ( میتوان این زیرمسالهها را به صوورت همزمان حل نمود. نتایش شوبیهسوازی نشوان دادند که در روش پیشونهادی، زمان حل و موازنه بار ترافیکی هر دو به میزان چشمگیری بهبود یافتهاند.