1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
درآمدی بر پیشران های داخلی اجرای موفق استراتژی: پژوهشی ترکیبی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
انسجام درون سازمانی؛ اجرای استراتژی؛ پیش ران های اجرا.
سال 1399
مجله چشم انداز مديريت بازرگاني
شناسه DOI
پژوهشگران بهاره عابدین ، شهناز اکبری ، اسماعیل جلیلی ، محمد علی دلخون

چکیده

هدف پژوهش: بررسی پیش ران های داخلی اجرای موفق استراتژی ها، براساس رویکردی منسجم و اولویت بندی آنها از نگاه خبرگان بانکی روش پژوهش: تحقیق حاضر، پژوهشی اکتشافی و توصیفی و از دسته پژوهش های ترکیبی است که در بخش کیفی بر اساس رویکرد گلیزری استراتژی پژوهشی داده بنیاد و با استفاده از داده های گردآوری شده از مصاحبه با 11 خبره علمی و اجرایی، به دنبال کشف اصلی ترین پیشران ها و نحوه ی ارتباط آن ها با یکدیگر در بانک هاست و در بخش کمی، با استفاده از تحلیل فرایندی سلسله مراتبی (AHP)، عوامل مذکور رتبه بندی شده اند. یافته ها: براساس دستورالعمل کد گذاری استراتژی داده بنیاد، چارچوبی متشکل از سه دسته عوامل سطح فردی، سطح بین فردی و سطح سازمانی به دست آمد. نتایج: پیش ران های سطح بین فردی، بالاترین رتبه را در بین سایر عوامل، در اجرای موفق استراتژی، کسب کردند. همچنین، نتایج مطالعه نشان داد که "پشتیبانی مدیریت" و به-دنبال آن "انعطاف پذیری"، از موقعیت بالاتری در این دسته از عوامل برخوردار هستند. پیش ران های سطح سازمانی در رتبه دوم قرار گرفتند که در این میان "استقرار سیستم شایسته سالاری" بالاترین امتیاز را کسب کرد و در پایان، از عوامل مربوط به سطح فردی، عامل "اعتقاد به همکاری" و عامل" اعتقاد به استراتژی "، بیشترین امتیاز را کسب کردند.