1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی مدل مفهومی ترک خدمت افراد مستعد از سازمان های ایران: پژوهشی اکتشافی در صنعت ICT
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ترک خدمت افراد با استعداد رویکرد گلیزری روش شناسی داده بنیاد صنعت ICT ایران
سال 1399
مجله مديريت منابع انساني پايدار
شناسه DOI
پژوهشگران بهاره عابدین ، شهناز اکبری ، طیبه عباس نژاد ، ناهید امراللهی

چکیده

درکشورهای درحال توسعه همچون ایران، شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جابه جایی و گردش نیروی با استعداد اثرگذار هستند. از آن­ جایی که ترک خدمت نیروی با استعداد سازمان پیامدهای قابل توجهی بر عملکرد سازمان دارد، هدف اصلی مقاله حاضر کشف فرایند شکل گیری ترک خدمت در کشورهای درحال توسعه همچون ایران است. تمرکز این مقاله بر ترک خدمت افراد با استعداد در صنعت ICT است. براین اساس، مصاحبه ­های عمیق با 13 فرد با استعدادی که شغل خود را ترک کرده بودند، انجام گرفت. به­منظور تحلیل داده­های حاصل از مصاحبه ها، استراتژی پژوهشی داده بنیاد با رویکرد گلیزری، به­کار گرفته شده است. مدل مفهومی به دست آمده، عوامل اصلی تاثیر­گذار بر ترک خدکت افراد با استعداد را نمایان می سازد. این عوامل شامل عوامل علی- محیطی( همچون رکود اقتصادی)، عوامل زمینه­ای (از جمله ویژگی های سازمانی)، تغییر در احساس زندگی کاری (مثل عدم رضایت)، ویژگی های فردی (برای مثال، شخصیت)، عوامل مداخله گر (همچون بی عدالتی ساختاری در کشورهای توسعه نیافته)، است.