1403/03/07
بهاره عابدین

بهاره عابدین

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302501

مشخصات پژوهش

عنوان
فهم چرایی بروز تغییرات استراتژیک از منظر فرآیند ساخت دستور کار در سازمان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دستور کار استراتژیک؛ تغییرات استراتژیک؛ نظریه داده بنیاد
سال 1397
مجله چشم انداز مديريت بازرگاني
شناسه DOI
پژوهشگران بهاره عابدین ، اسدالله کردناییج

چکیده

با این پیشفرض که تغییرات استراتژیک، اشاره به آن دسته از تغییراتی در سازمان دارند که مبانی و اصول سازمان و جهتگیری آنرا در راستای اهداف اساسی، تحتتأثیر قرار میدهند، میتوان گفت که با درک فرآیند ساخت دستور کار استراتژیستها در سازمان، مبنایی برای فهم این موضوع فراهم میشود که چگونه زمینه بروز تغییرات استراتژیک در سازمانها، ایجاد میشود. پژوهش حاضر، به دنبال آن است تا با کشف فرآیند ساخت دستور کار استراتژیک سازمان، دریچه تازهای برای شناخت عوامل تأثیرگذار بر تغییرات استراتژیک بگشاید. بهمنظور دستیابی به این هدف، راهبرد پژوهشی داده بنیاد، بهکار گرفته شده است. دادههای کیفی پژوهش، حاصل مصاحبههای عمیق صورت گرفته با 19 نفر از خبرگان صنعت بانکداری است. نتایج این مطالعه نشان میدهند که مواردی چون گفتمانهای استراتژیکی که در سازمان رخ میدهد، بافت مدیریتی و ویژگیهای سازمان، پارازیتهای موجود در عرصه شکلگیری مسایل و فرآیندهای معنابخشی به موضوعات و ...، زمینه بروز تغییرات سازمانی را فراهم میسازند.