1403/03/28
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت پیوسته در انجمن ریاضی ایران (سال 1396)
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
عضویت پیوسته، انجمن ریاضی ایران
سال 1396
پژوهشگران افشین بابائی

چکیده

عضویت پیوسته در انجمن ریاضی ایران