1403/03/24
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روشی پایدار برای حل یک مسئله انتقال گرمای معکوس کسری-زمانی
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
مسئله معکوس کسری-زمانی؛ مسئله بدوضع؛ منظم سازی مالیفیکیشن؛ روش مارچینگ
سال 1396
پژوهشگران افشین بابائی

چکیده

در این تحقیق، حل عددی یک مسئله انتقال گرمای معکوس کسری-زمانی غیرخطی مورد مطالعه قرار می گیرد. بدوضعی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی مسئله معکوس شناخته شده است. بدین منظور از روش منظم سازی مالیفیکیشن در حل مسئله استفاده می شود. روش مالیفیکیشن یک فرآیند فیلترینگ بر پایه انتگرال های پیچش است که برای منظم سازی مسائل بدوضع مورد استفاده قرار می گیرد. ابتدا، مسئله معرفی شده را به صورت یک مسئله منظم سازی شده، فرمول بندی کرده و سپس با استفاده از روش عددی مارچینگ، به حل مسئله می پردازیم. پارامتر منظم سازی به کمک قاعده اعتبار سنجی تعمیم یافته تعیین می شود. همچنین پایداری و آنالیز خطای روش عددی بررسی می شود. در نهایت، مثال های عددی برای تأیید اعتبار و دقت روش پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد.