1403/03/28
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی یک مسئله معکوس پسرو برای معادله با مشتقات جزئی سهموی و حل عددی آن
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
مساله معکوس سهموی پسرو، چندجمله ای های لژاندر، منظم سازی تیخونوف، روش سینک-گالرکین، اصل اختلاف
سال 1395
پژوهشگران افشین بابائی

چکیده

در این تحقیق حل یک مساله معکوس سهموی پسرو مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا شرط اولیه مجهول به صورت ترکیبیی از چندجمله ای های لژاندر تخمین زده شده است. در نتیجه یک دستگاه معادلات جبری خطی حاصل می شود. چون مسائل معکوس ذاتاً مسائلی بدوضع هستند، روش منظم سازی تیخونوف اعمال می شود. این روش دستگاه معادلات را با یک مسئله مینیمم سازی، برای تعیین یک جواب پایدار، جایگزین می کند. پارامتر منظم سازی بهینه به کمک اصل اختلاف انتخاب می شود. بعد از تعیین تابع مجهول یک دستگاه مبتنی بر روش سینک-گالرکین برای تعیین جواب مسئله مستقیم ایجاد می شود. برای تایید کارایی روش پیشنهادی، نتایج عددی ارائه می شوند.