1403/03/28
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت پیوسته در انجمن ریاضی ایران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
انجمن ریاضی ایران
سال 1396
پژوهشگران افشین بابائی

چکیده

اینجانب در دوره مهرماه 1395 تا مهرماه 1396 عضو پیوسته انجمن ریاضی ایران هستم.