1403/03/02

محمود عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-2155034

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
The Differential Effects of Dynamic Assessment Versus Coded Focused Feedback on the Process Writing of EFL Learners mahmoud azizi, Martina Pavlikova, Katarína Slobodová Nováková Slobodová Nováková, Jerome Baghana (2021)
Extensive Reading and the Writing Ability of EFL Learners: the Effect of Group Work mahmoud azizi, Hedviga Tkacova, Martina Pavlikova, Zita Jenisová (2020)
A comparative study of the effects of self-assessment and peer feedback on literature students’ oral production mahmoud azizi, Roman Králik, Lucia Petrikovičová, Hedviga Tkacova (2020)
dynamic Assessment in developing EFL Learners’ depth of Vocabulary Knowledge through Critical Reading Mohammad Kazemian Sanaati, Fatemeh Khonamri, mahmoud azizi, Khazar Molana (2019)