29 مهر 1398

فخر الدین اصغری آقمشهدی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 9111144353
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فخر الدین اصغری آقمشهدی، حمید ابهری، محمدحسین تقی پور درزی (1397) تأثیر عرف و عادت در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 0891 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران پژوهش های حقوق تطبیقی: 22; 1-30
2
Esmaeel Haditabar, , Yaser Abdi (2016) CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC CRIMINAL & HUMANITARIAN LAW (A COMPARATIVE STUDY) the international journal of humanities: 23; 39-51
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!