1403/03/02
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر شاخص های اسپرماتوژنز موش های صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
"تمرین مقاومتی"، "اسپرماتوژنز"، "موش های صحرایی"، "هورمون های جنسی"، "محلول ساکاروز"
سال 1395
پژوهشگران علی رضا صفرزاده(استاد راهنما)

چکیده

مقدمه و هدف: مصرف بیش از حد کربوهیدرات ها به ویژه کربوهیدرات های ساده نظیر شکر منجر به افزایش احتمال ابتلاء به مقاومت به انسولین و دیابت و همچنین عوارض ناشی از آن ها خواهد شد که اختلال در سطوح برخی از هورمون های جنسی و روند اسپرماتوژنز از آن جمله به شمار می آید. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرین مقاومتی با بار فزاینده بر مقادیر سرمی برخی هورمون های جنسی و پارامترهای اسپرمی در موش های صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز بود. سی و دو سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با میانگین وزن 36/8 ±93/158 گرم به طور تصادفی به 2 گروه تغذیه با و بدون محلول ساکاروز 30 درصد تقسیم شدند. پس از گذشت 4 هفته هر یک از این گروه ها نیز به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند (در کل 4 گروه؛ 8 سر موش صحرایی در هر گروه). گروه های تمرینی به مدت 8 هفته و به روش فزاینده تمرین مقاومتی را 3 روز در هفته و یک روز در میان انجام دادند. وزن بدن، غلظت سرمی تستوسترون (Ts) ، هورمون تحریک کننده فولیکولی (FSH)و هورمون لوتئینی (LH) و همچنین پارامترهای اسپرمی اندازه گیری شد. یافته ها: مصرف محلول ساکاروز موجب کاهش معنادار مقادیر سرمی LH (002/0=P و 194/12=1F)، FSH (007/0=P و 364/8=2F) و مقادیر کل اسپرم (018/0=P و 491/6=3F) گردید. تمرین مقاومتی فزاینده نیز منجر به کاهش معنادار سطوح سرمی LH (001/0=P و 701/12=1F) و FSH (041/0=P و 577/4=2F) شد. همچنین اثر تعاملی تمرین مقاومتی و تغذیه با محلول ساکاروز به کاهش مقادیر سرمی LH (019/0=P و 158/6=1F)، و تعداد کل اسپرم ها (003/0=P و 057/11=3F) منجر شد. سطوح تستوسترون نیز در هیچ یک از گروه ها تفاوت معناداری نداشت (05/0