1403/03/05
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
تغییرات سطوح پلاسمایی پروتئین های مرحله حاد (SAA و CRP) مردان چاق بر اثر 8 هفته تمرین مقاومتی دایره ای
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
"پروتئین واکنشی C"؛ "سرم آمیلوئید A"؛ "تمرین مقاومتی دایره ­ای"؛ "چاقی"
سال 1394
مجله سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
شناسه DOI
پژوهشگران علی رضا صفرزاده ، امین بصیری

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات سطوح پلاسمایی پروتئین واکنشی C (CRP) و سرم آمیلوئید A (SAA) بر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره­ای در مردان چاق بود. روش شناسی: بیست وشش مرد چاق با میانگین سن 9/7±8/36 سال، وزن 8/10±8/92 کیلوگرم و شاخص توده بدن 8/2±5/31 کیلوگرم بر مترمربع به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کرده و به دو گروه کنترل (13 نفر) و تمرین مقاومتی (13 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی­های گروه تمرین هشت هفته تمرین مقاومتی دایره­ای با شدت 50 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه را 3 روز در هفته انجام دادند. شاخص­های پیکر سنجی همراه با سطوح پلاسمایی CRP و SAA در ابتدا و پایان مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: هشت هفته تمرین مقاومتی منجر به کاهش معنی­دار وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی آزمودنی­ها شد (05/0≥P). کاهش معنی­دار غلظت پلاسمایی CRP در مقایسه با گروه کنترل نیز مشاهده شد (05/0≥P). سطوح پلاسمایی SAA در هر دو گروه کنترل و تمرین مقاومتی در مقایسه با مقادیر پیش آزمون با افزایش معنی­دار همراه بود (05/0≥P)، لیکن تفاوت معنی­داری در تغییرات سطوح پلاسمایی SAA بین دو گروه مشاهده نشد. نتیجه گیری: یافته­های این تحقیق نشان داد که تمرین مقاومتی دایره­ای سطوح پلاسمایی CRP را در مردان چاق کاهش داد که با بهبود ترکیب بدنی همراه می­باشد.