1402/12/07
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تمرین مقاومتی و محدودیت کالری متناوب بر سطوح پروفایل لیپیدی زنان دارای اضافه وزن /چاق
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1400
پژوهشگران علی رضا صفرزاده(استاد راهنما)، مهسا نصیری(دانشجو)

چکیده

.