07 خرداد 1402
امين قادي

امین قادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: http://rms.umz.ac.ir/~aghadi/
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مقاله ارائه شده به کنفرانس لیزر و کاربردهای آن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سوئیچهای تمام نوری، سالیتون فضایی، اثر کر، برهمکنش سالیتون، معادله شرودینگر غیرخطی
پژوهشگران امین قادی (نفر اول) ، سپیده سهراب فر (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله گیتهای منطقی تمام نوری AND و NOR با استفاده از برهمکنش سالیتونهای نوری فضایی طراحی و شبیهسازی شده است. در این طراحی با استفاده از روش تبدیل سریع فوریه به حل عددی معادله شرودینگر غیرخطی میپردازیم و نحوه انتشار و برهمکنش سالیتونهای فضایی را شبیه سازی میکنیم. گیت منطقی AND با استفاده برهمکنش دو سالیتون فضایی مرتبه اول همفاز که بصورت متقاطع نسبت هم منتشر میشوند طراحی شده است و گیت NOR با استفاده از برهمکنش سه سالیتون فضایی مرتبه اول ناهمفاز و بطور متقاطع منتشر شونده شبیهسازی شده است. این سوئیچهای تمام نوری میتواند کاندیداهای مناسبی برای طراحی سوئیچهای فوق سریع در آینده علم فوتونیک باشد.