07 خرداد 1402
امين قادي

امین قادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: http://rms.umz.ac.ir/~aghadi/
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی سوئیچهای سالیتونی تمام نوری به روش تبدیل سریع فوریه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سوئیچهای تمام نوری، سالیتون فضایی، اثر کر، برهمکنش سالیتون، معادله شرودینگر غیرخطی
پژوهشگران امین قادی (نفر اول) ، سپیده سهراب فر (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله گیتهای منطقی تمام نوری AND و NOR با استفاده از برهمکنش سالیتونهای نوری فضایی طراحی و شبیهسازی شده است. در این طراحی با استفاده از روش تبدیل سریع فوریه به حل عددی معادله شرودینگر غیرخطی میپردازیم و نحوه انتشار و برهمکنش سالیتونهای فضایی را شبیه سازی میکنیم. گیت منطقی AND با استفاده برهمکنش دو سالیتون فضایی مرتبه اول همفاز که بصورت متقاطع نسبت هم منتشر میشوند طراحی شده است و گیت NOR با استفاده از برهمکنش سه سالیتون فضایی مرتبه اول ناهمفاز و بطور متقاطع منتشر شونده شبیهسازی شده است. این سوئیچهای تمام نوری میتواند کاندیداهای مناسبی برای طراحی سوئیچهای فوق سریع در آینده علم فوتونیک باشد.