1403/04/01
امین قادی

امین قادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135305181

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی سوئیچهای سالیتونی تمام نوری به روش تبدیل سریع فوریه
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سوئیچهای تمام نوری، سالیتون فضایی، اثر کر، برهمکنش سالیتون، معادله شرودینگر غیرخطی
سال 1395
پژوهشگران امین قادی ، سپیده سهراب فر

چکیده

در این مقاله گیتهای منطقی تمام نوری AND و NOR با استفاده از برهمکنش سالیتونهای نوری فضایی طراحی و شبیهسازی شده است. در این طراحی با استفاده از روش تبدیل سریع فوریه به حل عددی معادله شرودینگر غیرخطی میپردازیم و نحوه انتشار و برهمکنش سالیتونهای فضایی را شبیه سازی میکنیم. گیت منطقی AND با استفاده برهمکنش دو سالیتون فضایی مرتبه اول همفاز که بصورت متقاطع نسبت هم منتشر میشوند طراحی شده است و گیت NOR با استفاده از برهمکنش سه سالیتون فضایی مرتبه اول ناهمفاز و بطور متقاطع منتشر شونده شبیهسازی شده است. این سوئیچهای تمام نوری میتواند کاندیداهای مناسبی برای طراحی سوئیچهای فوق سریع در آینده علم فوتونیک باشد.