16 خرداد 1402
عباس عينعلي

عباس عینعلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک دریا
تلفن: 011-35302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان پيش بيني ضريب تضعيف امواج صوتي در خليج فارس
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ضریب تضعیف، امواج صوتی، خلیج فارس، مدلسازی عددی
مجله علوم و فنون دریایی
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود صدری نسب (نفر اول) ، عباس عینعلی (نفر دوم)

چکیده

هدف از انجام این مطالعه پیش بینی ضریب تضعیف آب خلیج فارس برای امواج صوتی در مناطقی است که مقدار تجربی آن موجود نمی باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل سه بعدی هیدرودینامیکی کوهرنس و با اعمال شرایط محدود کننده برای خلیج فارس، دما، شوری و فشار در لایه های مختلف پیش بینی شده اند. همچنین با اضافه کردن رابطه نظری موجود در مدل مذکور برای ارتباط دما و شوری، با ضریب تضعیف صوت در آب مقدار نظری ضریب تضعیف در خلیج فارس نیز محاسبه گردیده است. این مطالعه نشان می دهد که کمترین مقدار میانگین ماهیانه ضریب تضعیف مربوط به لایه بستر در ماه های تیر و مرداد در سواحل شمالی تنگه هرمز و مناطق شمال غربی خلیج فارس نزدیک به دهانه اروندرود می باشد و همچنین بیشترین مقدار میانگین ماهیانه ضریب تضعیف مربوط به بهمن ماه، در سطح و در مناطق جنوبی خلیج فارس است. نتایج حاصل از این مدل بیان می کند که میانگین ماهیانه ضریب تضعیف در بستر بیشتر از سطح است، به طوری که فقط در ماه های آبان، آذر، دی و بهمن ضریب تضعیف در سطح بیشتر از ضریب تضعیف در بستر است.