1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدنیوم (VI) با لیگاند شیف باز 4-متوکسی سالسیل آلدهید 2-آمینو بنزوئیل هیدرازون و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آن
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شیف باز، فعالیت ضد باکتریایی، کمپلکس مولیبدنیوم (VI)، آسیل هیدرازون
سال 1400
مجله مجله شيمي كابردي (انديشه علوم)
شناسه DOI
پژوهشگران محبوبه موسوی ، نیاز منادی ، مجتبی محسنی

چکیده

در این مطالعه، واکنش 4-متوکسی سالسیل آلدهید 2-آمینو بنزوئیل هیدرازون (H2L) با MoO2(acac)2 یک کمپلکس پنج کئوردینه مولیبدنیوم(VI) [MoO2L] تشکیل شد. کمپلکس و لیگاند تهیه شده با استفاده از روش های مختلف طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)، فرابنفش-مرئی (UV-Vis)، تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) و تجزیه وزن سنجی عنصری (CHN) شناسایی شدند. ساختار مولکولی کمپلکس Mo(VI) با بلورشناسی اشعه ایکس تعیین شد که نشان دهنده رفتار دی آنیونی لیگاند H2L است. داده های بلورشناسی ساختار انحراف یافته هرم مربعی در اطراف یون فلزی مولیبدن را نشان می دهد. به منظور ارزیابی فعالیت زیستی لیگاند شیف باز H2L و بررسی نقش زیستی یون فلزی مولیبدنیوم(VI) در شرایط آزمایشگاهی بر علیه چهار گونه باکتریایی استاندارد گرم مثبت و گرم منفی بررسی شد. نتایج نشان داد بیشترین فعالیت ضد باکتریایی علیه اشریشیا کلی مربوط به کمپلکس MoO2L بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد کمپلکس فعالیت ضد باکتریایی قوی‎تری نسبت به لیگاند داشت.