1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی، سنتز و شناسایی کمپلکس های فلزی باز شیف تثبیت شده روی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن (Fe3O4) و کاربرد آن ها در برخی تبدیل های آلی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانوذرات Fe3O4، کمپلکس های فلزی باز شیف، نانوکاتالیزگر های مغناطیسی، اکسایش سولفیدها، اکسایش الکل ها، 2-آمینو-H4-کرومن ها ، کاهش کاتالیزگری 4-نیتروفنول
سال 1397
پژوهشگران میلاد اقاجانی(دانشجو)، محمود تاجبخش(استاد مشاور)، حمید گلچوبیان(استاد مشاور)، نیاز منادی(استاد راهنما)

چکیده

در این رساله، سنتز و شناسایی کمپلکس های فلزی دی اکسومولیبدنیوم(VI) و مس(II) با لیگاندهای باز شیف H2L1 و H2L2 (H2L1= 2-](2-هیدروکسی پروپیل ایمینو) متیل[-4-(کلرومتیل) فنول و H2L2= 2-](2-هیدروکسی فنیل ایمینو) متیل[-4-(کلرومتیل) فنول) تثبیت شده روی سطح نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن (Fe3O4@SiO2@MoO2L1، Fe3O4@SiO2@CuL1 و Fe3O4@SiO2@CuL2) به عنوان نانوکاتالیزگرها در برخی از تبدیل های آلی مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی مشخصات ساختاری و ریخت شناسی نانوساختارهای سنتز شده با استفاده از روش های مختلف طیف سنجی و میکروسکوپی از جمله: طیف بینی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، روش وزن سنجی حرارتی (TGA)، پلاسمای جفت شده القایی نشر اتمی (ICP-AES)، پراش پرتو ایکس (XRD)، مغناطیس سنج با نمونه نوسانی (VSM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف بینی پرتو ایکس متفرق کننده انرژی (EDS) و تخلخل سنجی انجام شد. فعالیت نانوکاتالیزگرهای سنتز شده در انواع مختلف تبدیل های آلی مورد مطاله قرار گرفت که نتایج آن در چهار بخش مجزا جمع آوری شده است. در بخش اول، کاربرد کاتالیزگری نانوساختار سنتز شده Fe3O4@SiO2@MoO2L1 در اکسایش گزینش پذیر سولفیدهای مختلف در حضور اکسنده سبز H2O2 در شرایط بدون حلال مورد مطالعه قرار گرفت. دسته متنوعی از سولفیدها از جمله دی آلکیل سولفیدها، آلکیل آریل سولفیدها و دی آریل سولفیدها با درصد تبدیل، گزینش پذیری و TOF بالا به محصول سولفوکسیدی مربوطه تبدیل شدند. همچنین، محصول سولفونی با تغییر در شرایط واکنش (از جمله انتخاب دمای oC35، استونیتریل به عنوان حلال و 3 میلی مول از اکسنده مصرفی) با گزینش پذیری خوب بدست آمد. در بخش دوم، عملکرد کاتالیزگری نانوساختار سنتز شده Fe3O4@SiO2@MoO2L1 در سنتز مشتقات 2-آمینو-H4-بنزو[h]کرومن ها از طریق واکنش یک مرحله ا ی، سه جزئی حاصل از واکنش 1-نفتول، آلدهیدهای مختلف و مالونونیتریل مورد بررسی قرار گرفت. بازده بالایی از محصولات کرومن در مدت زمان کوتاه در شرایط بدون حلال بدست آمد. علاوه بر آن، نتایج مطلوبی از آلدهیدهای هتروسیکلی چون فورفورال و تیوفن-2-کربالدهید حاصل شد. در بخش سوم، فعالیت کاتالیزگری نانوساختار سنتز شده Fe3O4@SiO2@CuL2در اکسایش الکل ها در حضور اکسنده سبز O2 مورد ارزیابی قرار گرفت. دسته متنوعی از الکل های آلیفاتیک و