1403/03/03
نیاز منادی

نیاز منادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302508

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتریایی کمپلکس های مولیبدن(VI) ، مس(II) و وانادیوم (V) با بازشیف آنترانیل هیدرازیده ثبت شده در 1395/12/15 3:05:36 ق.ظ
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کمپلکس مولیبدن(VI) - کمپلکس وانادیوم(V) - کمپلکس مس(II) – بازشیف - ضد باکتریایی
سال 1395
پژوهشگران مهسا کوثری(دانشجو)، مجتبی محسنی(استاد مشاور)، نیاز منادی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه، سه کمپلکس [MoO2L(C2H5OH)] ،[VOL(OC2H5)] و [CuLCl.CH3OH] شامل لیگاند بازشیف سه دندانه ONO، HL (-HLآنترانیل هیدرازون 2- هیدروکسی 1- نفتالدئید) تهیه شدند. کمپلکس های سنتز شده با استفاده از روش های اندازه-گیری هدایت، تجزیه عنصری، طیف سنجی و بلورشناسی اشعه X شناسایی شدند. داده های بلورشناسی، یک ساختار هشت وجهی منحرف شده تری کلینیک با گروه فضایی (P-1) برای کمپلکسVI) ( [MoO2L(C2H5OH)]، یک ساختار هرم با قاعده مربعی منحرف شده منو کلینیک با گروه فضایی (P2(1)/n) برای کمپلکس (V) [VOL(OC2H5)] و ساختار مسطح مربع منوکلینیک با گروه فضایی (P2(1)/n) برای کمپلکس [CuLCl.CH3OH] (II) نشان داده اند. به منظور ارزیابی فعالیت زیستی لیگاند بازشیف و بررسی نقش زیستی یون های فلزی مولیبدن(VI)، وانادیوم(V) و مس (II) لیگاند و کمپلکس هایش در شرایط آزمایشگاهی برعلیه گونه باکتریایی مختلف مطالعه و مشاهده شده است که کمپلکس ها باکتری کش قوی تری نسبت به لیگاند می-باشند.