20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
عوامل موثر بر شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی مطالعه موردی شهر ساری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مهاجرت، اقتصاد شبکه های اجتماعی، شکل گیری شبکه
پژوهشگران امیر حبیب دوست (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم)

چکیده

مقاله حاضر برای اولین بار به موضوع شبکه مهاجرین و سرمایه گذاری یا تلاش آنها برای سرمایه گذاری جهت برقراری ارتباط با دیگر مهاجرین را بررسی می کند. در واقع با توجه به شکل تعادلی شبکه مهاجرین به سطح بهینه سرمایه گذاری (تلاش) مهاجرین برای برقراری ارتبط از از زاویه دید اقتصاددانان پرداخته می شود. براساس مدل های قبلی نشان داده شده که در یک شبکه ستاره، سطح بهینه تلاش یا همان شدت ارتباط مهاجر i با مهاجر مرکزی در هر دوره افزایش می یابد. اما درباره سطح بهینه تلاش در شرایط ناهمگنی مطالعه ای صورت نگرفته است. بر اساس نتایج این مقاله، سطح بهینه تلاش در یک سطح خاص از ناهمگنی با شرایط همگن تفاوتی ندارد. یافته دیگر این است که دو شبکه ستاره که مطلوبیت ناشی از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بالاتری داشته باشد، سطح بهینه تلاش بیشتری دارد و بین مطلوبیت ناشی از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم ، مقدار مطلوبیت ناشی از ارتباط مستقیم اهمیت بیشتری دارد. علاوه براین، در شرایطی از ناهمگنی منافع ( تفاوت منافع مستقیم و غیرمستقیم و ضمنا تفاوت آنها در بین افراد) نیز با افزایش دوره، سطح بهینه تلاش برای برقراری ارتباط افزایش می یابد. ضمنا، در صورتی که در هر دوره ورود مهاجر جدید، مطلوبیت مستقیم کاهش اما مطلوبیت غیرمستقیم ثابت باشد یا افزایش یابد، آنگاه سطح بهینه تلاش می تواند از جایی به بعد کاهش یابد. شرایط ناهمگن در یک شبکه کامل نیز در این پژوهش توسعه داده شده است و نشان داده شد که در یک شبکه کامل نیز در صورتی-که اثر افزاینده مطلوبیت ناشی از اضافه شدن مهاجر جدید بیش از اثر کاهنده آن باشد، آنگاه سطح تلاش بهینه افزایش خواهد یافت.