20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان شبكه هاي اجتماعي و نقش آن در اقتصاد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شبکه های اقتصادی-اجتماعی، نهاد غیررسمی، ساختار شبکه، اثر شبکه،شکل گیری شبکه
مجله برنامه ریزی و بودجه
شناسه DOI 10.22075/1139
پژوهشگران امیر حبیب دوست (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم)

چکیده

شبکة ارتباطاتی افراد، یک نهاد غیررسمی است که بر تصمیم های اقتصادی و همچنین عملکرد اقتصادی آ نها مؤثر است. اما الگووارة )پارادایم( نئوکلاسیکی حاکم بر علم اقتصاد، به دلیل نگاه ذر ها ی از نقش ارتباط میان آحاد اقتصادی، غفلت کرده است؛ درحالیکه شبکه های اجتماعی میتوانند نقش حیاتی در پدیده های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند)مهاجرت، یافتن شغل، شبکة جُرم و جنایت، یادگیری، سرایت بحران مالی، تأمین مالی خرد،تقسیم مخاطره و...(. در چند سال اخیر، شبک ههای اقتصاد ی اجتماعی توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرد هاند. اما در داخل کشور، بنا به دلایل گوناگون، به این موضوع پرداخته شده است. بر این اساس، با توجه به جدید بودن این موضوع در جهان و ایران، مقالة پیش رو سعی دارد در کنار معرفی مفاهیم اولیه و ریاضی آن و کاربردهای گوناگون اقتصاد شبکه های اجتماعی، مروری بر مباحث ناظر بر چند پرسش اساسی در این زمینه انجام دهد. درواقع، همة مسائل و مباحث این حوزه را میتوان براساس چهار پرسش اساسی طبقه بندی کرد: تحلیل ساختار و هندسة شبکه چگونه به تحلی لهای اقتصادی کمک م یکند؟ اثرات شبکة ارتباطی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی افراد چگونه است؟ از نگاه علم اقتصاد، شکل گیری یک شبکة اجتماعی چگونه است؟ چگونه میتوان این اثرات را برآورد کرد؟