21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
شکل گیری شبکه مهاجرین و سطح بهینه سرمایه گذاری برای برقراری ارتباط
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مهاجرت، اقتصاد شبکه های اجتماعی، سطح بهینه سرمایه گذاری
پژوهشگران امیر حبیب دوست (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم)

چکیده

مقاله حاضر برای اولین بار به موضوع شبکه مهاجرین و سرمایه گذاری یا تلاش آنها برای سرمایه گذاری جهت برقراری ارتباط با دیگر مهاجرین را بررسـی میکند. در واقع با توجه به شـکل تعادلی شبکه مهاجرین به سطح بهینه سرمایه گذاری )تلاش( مهاجرین برای برقراری ارتباط از از زاویه دید اقتصـاددانان پرداخته میشود. براساس مدلهای قبلی نشان داده شده که در یک شبکه ستاره، سطح بهینه تلاش یا همان شدت ارتباط مهاجر iبا مهاجر مرکزی در هر دوره افزایش مییابد. اما درباره سطح بهینه تلاش در شرایط ناهمگنی مطالعه ای صورت نگرفته است. بر اساس نتایج این مقاله، سطح بهینه تلاش در یک سطح خاص از ناهمگنی با شرایط همگن تفاوتی ندارد. یافته دیگر این اسـت که دو شـبکه سـتاره که مطلوبیت ناشی از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بالاتری داشته باشد، سـطح بهینه تلاش بیشـتری دارد و بین مطلوبیت ناشی از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم ، مقدار مطلوبیت ناشی از ارتباط مستقیم اهمیت بیشـتری دارد. علاوه براین، در شـرایطی از ناهمگنی منافع ) تفاوت منافع مستقیم و غیرمستقیم و ضمنا تفاوت آنها در بین افراد( نیز با افزایش دوره، سطح بهینه تلاش برای برقراری ارتباط افزایش می یابد. علاوه براین، در صورتی که در هر دوره ورود مهاجر جدید، مطلوبیت مسـتقیم کاهش اما مطلوبیت غیرمستقیم ثابت باشد یا افزایش یابد، آنگاه سطح بهینه تلاش میتواند بعد از گذر یک نقطه حداکثری، کاهش یابد. شـرایط ناهمگن در یک شبکه کامل نیز در این پژوهش توسعه داده شده است و نشان داده شد که در یک شـبکه کامل نیز در صـورتیکه اثر افزاینده مطلوبیت ناشی از اضافه شدن مهاجر جدید بیش از اثر کاهنده آن باشد، آنگاه سطح تلاش بهینه افزایش خواهد یافت