20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
تحولات بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران با تأکید بر زنان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آموزش عالی، فارغ التحصیلان، زنان، بازار کار.
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول) ، محبوبه جهادی (نفر دوم) ، سمانه ابراهیم پور (نفر سوم)

چکیده

اهمیت آموزش عالی و همچنین نقش زنان در رشد و توسعهی جوامع مختلف انکارناپذیر است. ازاینرو، حضور زنان در آموزش عالی میتواند علاوه بر بهبود توانمندیهای فردی، به تسریع فرآیند توسعه در کشورهای درحالگذار منجرشود که البته تحقق این امر نیازمند گسترش زمینههای حضور آنان در فعالیتهای مختلف اقتصادی است. در ایران با توجه به روند افزایشی حضور زنان در آموزش عالی بهویژه در سالهای اخیر، پرداختن به وضعیت و تحولات بازار کار زنان فارغالتحصیل دانشگاهی بیش از پیش ضرورت یافتهاست. بهاینمنظور، در این پژوهش وضعیت شاخصهای مختلف بازار کار فارغالتحصیلان دانشگاهی بهویژه زنان در مقاطع مختلف آموزش عالی ایران در سالهای 1384-94بررسیمیشود. نتایج نشانمیدهد که اگرچه سهم زنان تحصیلکرده از کل زنان شاغل روند افزایشی داشتهاست اما هنوز نزدیک به نیمی از زنان تحصیلکرده از نظر اقتصادی غیرفعال بهشمارمیروند. همچنین باوجود روند افزایشی نرخ مشارکت زنان در مقاطع تحصیلاتتکمیلی، نرخ بیکاری آنان دوبرابر شدهاست. بهطورکلی میتوان گفت علیرغم افزایش سهم زنان در دانشگاهها بهجز مقاطع کاردانی و کارشناسی، بازار کار ایران با پدیدهی مردانهترشدن اشتغال و زنانهترشدن بیکاری مواجهاست