20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثر سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سرمایه اجتماعی، رشد اقتصادی، روش دادههای تابلویی، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا.
مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول) ، محبوبه قربانی (نفر دوم)

چکیده

با ظهور مکتب "نهادگرایان جدید" به نقش نهادها و به خصوص سرمایه اجتماعی در رشد و عملکرد اقتصادی توجه بیشتری شدهاست. شواهد موجود در مطالعات آرون)0222(3و بارو ،)6991(4نشان میدهند که نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی ضعیف، مانع رشد اقتصادی برخی کشورها بودهاند. همچنین بر اساس اندیشه نهادی نورث 5بازده فعالیتهای سیاسی که همان اعتماد و مشارکت است تأمینکننده سرمایه اجتماعی است. لزوم توجه به سرمایه اجتماعی در اقتصاد از آنجا آشکار میشود که مشکل کشورهای در حال توسعه در فقدان سرمایههای اقتصادی(فیزیکی) و انسانی نیست، بلکه فقدان سرمایه اجتماعی است، که سبب شده سایر سرمایهها اثربخشی کامل خود را از دست بدهند. امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و توسعه محسوب میشود و بدون آن، پیمودن راههای توسعه و رشد اقتصادی دشوار میشود. بنابراین، در مقاله حاضر تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا و با استفاده از روش دادههای تابلویی برای دوره زمانی 6991تا 0260بررسی شدهاست. نتایج تحقیق نشان میدهد که سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین دولتها باید برای دستیابی به رشد اقتصادی، به شرایط اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مطلوب برای شکلگیری سرمایه اجتماعی توجه نمایند