09 بهمن 1401
طاهره عزيزي

طاهره عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 35302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ترمودینامیک عالم فریدمن-رابرتسون-واکر در مدل f(R)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
عالم فرید من – رابرتسون – واکر ، مدل گرانشی ) ، f(Rترمودینامیک ، معادله فرید من، افق رویداد
پژوهشگران نسرین سادات عیسی آبادی (دانشجو) ، اکرم السادات سفیدگر (استاد راهنما) ، طاهره عزیزی (استاد مشاور)

چکیده

برای پیش بینی نحوه تحول و تکامل عالم، مطالعه متریک فرید من – رابرتسون - واکر ( )FRWو بررسی خواص فیزیکی آن مفید می باشد. مدل گرانشی ) f(Rبه عنوان یکی از مدل های گرانشی تعمیم یافته می تواند اثرات مهمی بر روند تحول و سرنوشت نهایی عالم ایجاد کند. در مدل گرانشی ) f(Rچارچوبی فراهم می شود که در آن بسیاری از خواص فیزیکی مورد انتظار برای عالم برآورده می گردد. با توجه به ارتباط عمیق و دو سویه ایی که بین مفاهیم ترمودینامیک و معادلات میدان وجود دارد، می توان از تصحیح خواص ترمودینامیکی عالم بهره برد و به معادلات میدان دقیق تری دست یافت. به این ترتیب توصیف کامل تری از تحول عالم ارائه می شود. در این پژوهش، با نسبت دادن دما و آنتروپی به سطح افق ظاهری و همچنین افق رویداد عالم ، FRWاین امکان فراهم می شود که از خواص ترمودینامیکی عالم به معادله فریدمن حاکم بر دینامیک عالم دست یافت. بدیهی است که اعمال تصحیحات گرانش کوانتومی بر ترمودینامیک عالم منجر به معادله فریدمن تعمیم یافته در رژیم گرانش کوانتومی می گردد. به این ترتیب می توان اثرات کوانتومی را به مدل گرانش ) f(Rاضافه کرد و توصیف بهتری از عالم ارائه نمود. همچنین اعتبار قانون دوم تعمیم یافته ترمودینامیک نیز برای عالم FRWمورد بررسی قرار می گیرد