11 فروردین 1402
محمد رضا طبيبي

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشنده علوم اقتصادی و اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 2574
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی تطبیقی شاخص های عملکرد تجاری صنایع نساجی و چرم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
صنعت نساجی و چرم، شاخص عملکرد تجاری، اولویت بندی، راهکار، بازرگانی
پژوهشگران محمد رضا طبیبی (نفر اول) ، علی صالحی راد (نفر دوم) ، محسن عسکری (نفر سوم) ، فاطمه جباری (نفر چهارم)

چکیده

صنعت نساجی و چرم سکوی رشد صنعتی بسیاری از کشورهای توسع یافت جهان بوده است اما امروزه تعداد محردودی از کشرورها بر دلیرل فرراه آوردن ردابت پذیری در کس وکارهایشان از آن بهره مناس می برند. در این مطالعر برا هردف شرناخت لملکررد تجراری ایرن صرنعت سرطوحی از برخری مقرادیر "شاخص های لملکرد تجاری" در برخی کشورهای منتخ و ایران بررسی شد. سپس پرسشنام اولویت بهبود شاخص های مدن ر در میان جامع آمراری از خبر ان این صنعت تهی و توزیع ردید. یافت ها نشان داد حضور مؤثر در بازارهرای بر ین المللر ی مرذاکره برا خریرداران خرارجی مرواد اولیر بررای تولیرد و سرمای ذاری در داخل کشور ارتقاء برند ارزش افزوده و کیفیت محص ولات داخلی ارتقاء نوآوری برا تحقیرت و توسرع آمروزش کراربردی و برنامر ریرزی در جهت افزایش صادرات توفیت برندهای داخلی مه ب توسع ب لق و سرمای ذاری برای تولید مواد اولی موردنیاز راهکارهای اولویرت دار خبر ران صرنعت برای بهبود شاخص های لملکرد صنایع نساجی و چرم است