11 فروردین 1402
محمد رضا طبيبي

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشنده علوم اقتصادی و اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 2574
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
سبک های مذاکراتی صاحبان صنایع نفتی روسیه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اتحاد جماهیر شوروی، روسیه، مذاکره، سبک مذاکره، صنعت خدمات نفتی
پژوهشگران محمد رضا طبیبی (نفر اول) ، مژگان قادری (نفر دوم)

چکیده

با سهولت سفرهای بین المللی و حمل و نقل، دامنهی روابط تاجران، مهندسان، و دانشمندان با روسیه و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی گستردهتر شد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از شرکت های غربی با انتخاب استراتژی های مختلف در زمینه ی تجهیزات و خدمات نفتی، وارد بازارهای روسی شدند. و راه برای سرمایهگذاریهای خارجی روسیه نیز باز شد. این سطح بیسابقهی همکاریها، به دلیل تفاوت در رفتارهای مذاکراتی احتمال بروز سوء تفاهم ها را افزایش داد. این رفتارهای مذاکراتی خود مبتنی بر تفاوتهای فرهنگی هستندکه میتوانند مذاکرات پیچیده، طولانی، و نا امیدکننده را ایجاد کنند. از آنجایی که به دلیل فرهنگهای گوناگون کشورها، سبک مذاکره در هر کشوری با دیگری متفاوت است، فرهنگ روسی نیز با فرهنگ غربی و همچنین سبکهای مذاکراتی آنها با یکدیگر متفاوت هستند.با وجود تغییرات قابل ملاحظه در سیستم های سیاسی و اقتصادی، ارزشها و رفتار مذاکره روسها بطور شگفتآوری ثابت باقی مانده است. علیرغم ایجاد روشهای جدیدتر، هنوز از عباراتی مانند: مجموع صفر، سخت، و قوی)مؤثر( در شرح تاکتیکهای مذاکره روسی استفاده می شود. در تحقیق حاضر، برآنیم تا سبکهای مذاکراتی صاحبان صنایع نفتی روسیه را که با دیگر سبکها متمایز میباشند، مورد بررسی قرار دهیم.