09 بهمن 1401
سودابه نوري جويباري

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فوتونیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه ی انتشاردرفیبرنوری غیریکنواخت باتقارن استوانه ای به روش المان محدود
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فیبر نوری- روش المان محدود
پژوهشگران راضیه گنویی زاده (نفر اول) ، سودابه نوری جویباری (نفر دوم) ، حمید لطیفی (نفر سوم)

چکیده

امروزه حسگرهای فیبرنوری به دلیل مزایای فوق العادهای که دارند ، در زمینه های مختلف مهندسی ، شیمیایی و زیستی به طور روزافزون مورد استفاده قرار میگیرند. در همه ی انواع حسگرهای فیبری تغییراتی در ساختار فیبر ایجادشده است تا با تغییر در نحوه ی انتشار موج الکترومغناطیسی در درون فیبر بتوان از آن به عنوان حسگر استفاده کرد. در این مقاله هدف محاسبه ی انتشار در حسگرهای فیبرنوری و به طور خاص فیبرنوری باریک شده از نوک و فیبر با باریک شدگی پیوسته است. در ارائه شده است. این روش، شبیه سازی و تحلیل PML مرحله ی اول روشی برمبنای المان محدود 2 بعدی ، در دامنه ی فرکانس و در مختصات استوانهای به همراه ساختار حسگرهای فیبرنوری که میتوانند شامل ناپیوستگیها و نایکنواختیهایی نیز در راستای انتشار باشند، ممکن میسازد. در مرحلهی بعد برای نشان دادن اعتبار روش ارائه شده ، تحلیل عددی برای فیبر ساده ی تک مد با پروفایل ضریب شکست پله ای ، فیبر باریک شده از نوک و فیبر با باریک شدگی پیوسته انجام شده است.