09 بهمن 1401
سودابه نوري جويباري

سودابه نوری جویباری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فوتونیک
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری حساسیت جابجایی فرکانسی بریلوئن به دما با استفاده از روش آشکارسازی ھمدوس
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﯾﻠﻮﺋﻦ، آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻫﻤﺪوس، ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری
پژوهشگران سودابه نوری جویباری (نفر اول) ، مهدی موحدی (نفر دوم) ، حمید لطیفی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله، جابجایی فرکانسی بریلوئن یک فیبر تک مد با استفاده از روش آشکارسازی همدوس اندازه گیری می شود. جهت کاهش فرکانس سیگنال زنش حاصله از آشکارسازی همدوس، به جای نور مرجع بعنوان نوسانگر محلی در آشکارسازی از یک لیزر بریلوئن پمپ شده توسط نور مرجع استفاده می شود. با استفاده از این روش، فرکانس سیگنال زنش از GHz 11 به GHz 1 کاهش داده خواهد شد. سپس تغییرات جابجایی فرکانسی بریلوئن با دما برای یک فیبر تک مد اندازه گیری می شود و حساسیت 05/1 بدست می آید.