01 مهر 1398

صدیقه کلیج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی- سلولی و تکوینی گیاهی
تلفن: 9112111687
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
صدیقه کلیج، ژیلا محمدجانی، علیرضا نقی نژاد (1396) تأثیر عوامل اکولوژیکی بر ساختار تشریحی برگ و دمبرگ انگور وحشی در شمال ایران یافته های نوین در علوم زیستی: 4; 361-372
2
صدیقه کلیج، مینا کاظمیان (1396) جوانه زنی دانه و تغییرات تشریحی گیاه کنجد تحت تاثیر نانوذرات نقره پژوهش های گیاهی: 4; 906-916
3
مینا کاظمیان، احمد مجد، پریسا جنوبی، صدیقه کلیج (1395) بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئینهای گلوبولین و آلبومین دانه تحت تأثیر مقادیر متفاوت نیتروژن اکوفیزیولوژی گیاهی: 27; 139-149
4
زکیه مدهوشی، آرمان محمودی اطاقوری، صدیقه کلیج (1395) بررسی دو گونه جنس Pteris در جنگل های شمال ایران به روش ساختمان تشریحی زیست شناسی کاربردی: دوره 29 - شماره 2; 191-207
مقاله ارائه‌شده
1
صدیقه کلیج، عارف مرادی، محمدرضا کلیچ، عبدالرضا یدالله پور (1397) مدل سازی جوانه زنی و رشد دانه رست گیاه کنجد سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور با محوریت فناوریهای نوین، صنعت و اقتصاد، ایران، ساری
2
صدیقه کلیج (1396) خصوصیات جوانه زنی بذرهای شاهی و شنبلیله تحت تاثیر کود کمپوست نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 5 بهمن 1396، ایران، گنبد
3
Sedigheh Kelij, Ghorbamali Nematzadeh (2016) Histochemistry of lignin and CAD Gene Expression in Developing Internodes of Aeluropus litoralis Under Salinity 9th PhD school on plant development, Germany, Retezbach- Zellingen
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!