30 شهریور 1399

صدیقه کلیج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی- سلولی و تکوینی گیاهی
تلفن: 9112111687
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فائزه عاشقیان، صدیقه کلیج، ناصر جعفری (1398) سازگاری های ساختاری پیچک ایرانی، گونه درمعرض خطرسواحل شمالی ایران یافته های نوین در علوم زیستی: 6; 504-495
2
صدیقه کلیج، ژیلا محمدجانی، علیرضا نقی نژاد (1396) تأثیر عوامل اکولوژیکی بر ساختار تشریحی برگ و دمبرگ انگور وحشی در شمال ایران یافته های نوین در علوم زیستی: 4; 361-372
3
صدیقه کلیج، مینا کاظمیان (1396) جوانه زنی دانه و تغییرات تشریحی گیاه کنجد تحت تاثیر نانوذرات نقره پژوهش های گیاهی: 4; 906-916
4
مینا کاظمیان، احمد مجد، پریسا جنوبی، صدیقه کلیج (1395) بررسی عملکرد گیاه کنجد و نیم رخ الکتروفورزی پروتئینهای گلوبولین و آلبومین دانه تحت تأثیر مقادیر متفاوت نیتروژن اکوفیزیولوژی گیاهی: 27; 139-149
5
زکیه مدهوشی، آرمان محمودی اطاقوری، صدیقه کلیج (1395) بررسی دو گونه جنس Pteris در جنگل های شمال ایران به روش ساختمان تشریحی زیست شناسی کاربردی: دوره 29 - شماره 2; 191-207
6
Sedigheh Kelij, Ahmad Majd, Ghorbamali Nematzadeh, Parisa Jonoubi (2015) Activation of Lignin Biosynthetic Enzymes During Internodal Development of Aeluropus littoralis Exposed to NaCl journal of genetic resources: 1; 19-24
7
مینا خراسانی، هوشنگ نصرتی، احمد رزبان حقیقی، صدیقه کلیج (1393) بررسی ریخت شناسی برگ در پایه های نر و ماده گونه بنه (Pistacia atlantica Desf) در جنگل های ارسباران پژوهشهای گیاهی: 27; 605-612
8
Leila Haghighi, Ahmad Majd, Ghorbamali Nematzadeh, Masood Shokri, Sedigheh Kelij, ُSaeed Irian (2014) Salt-induced changes in cell wall peroxidase (CWPRX) and phenolic content of Aeluropus littoralis (Willd) Parl. Australian Journal of Crop Science: 8; 296-300
9
Leila Haghighi, Ahmad Majd, Ghorbamali Nematzadeh, Masood Shokri, Sedigheh Kelij, ُSaeed Irian (2013) Effect of NaCl on antioxidant enzymes and protein profile in halophyte Aeluropus littoralis leaves Advances in Environmental Biology: 7; 2229-2234
مقاله ارائه‌شده
1
صدیقه کلیج، عارف مرادی، محمدرضا کلیچ، عبدالرضا یدالله پور (1397) مدل سازی جوانه زنی و رشد دانه رست گیاه کنجد سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور با محوریت فناوریهای نوین، صنعت و اقتصاد، ایران، ساری
2
Sedigheh Kelij, Alireza Khalili Asboei, Mohammad Reza Kelich, Abdolreza Yadollahpour (2018) Estimation of vegetative growth in Sesamum indicum by a mathematical model 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
3
صدیقه کلیج (1396) خصوصیات جوانه زنی بذرهای شاهی و شنبلیله تحت تاثیر کود کمپوست نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 5 بهمن 1396، ایران، گنبد
4
Sedigheh Kelij, Ghorbamali Nematzadeh (2016) Histochemistry of lignin and CAD Gene Expression in Developing Internodes of Aeluropus litoralis Under Salinity 9th PhD school on plant development, Germany, Retezbach- Zellingen
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
آرمان محمودی اطاقوری، صدیقه کلیج، محمدرضا غفاریان (1389) گیاهان هرز شابک:978-600-5410-44-0
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!