11 فروردین 1402
شيلا اميدظهير

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و محیطی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بهداشت آبزیان
تلفن: 011-35305113
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر حفاظتی سینامالدهید بر آسیب های ناشی از مسمومیت با فلز سنگین روی در بافتهای کبد و کلیه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سینامالدهید، کبد، کلیه، اکسید روی، هیستوپاتولوژی
پژوهشگران علیرضا نصیری (نفر اول) ، سید محمد حسینی (نفر دوم) ، شیلا امیدظهیر (نفر سوم)

چکیده

روی (Zn) یکی از فلزات سنگین است که مقدار بالای آن در محیط، به سبب آلودهسازی محیط و چرخه غذایی، خطرناک است. خواص دارویی دارچین به سبب عصاره آن است که سینامالدهید بیش از 70 درصد این عصاره را شامل میشود. در این مطالعه سعی شده است تا اثرات محافظتی سینامالدهید علیه مسمومیت زایی با اکسید روی در کبد و کلیه ماهی کپور معمولی مورد ارزیابی قرار گیرد. تعداد 120 قطعه ماهی در 5 گروه و با سه بار تکرار تقسیم بندی شدند. یک گروه به عنوان گروه کنترل تعیین گردید. یک گروه تنها فلز روی (3ppm) را به صورت محلول در آب دریافت کرد و 3 گروه دیگر علاوه بر روی، مقادیر مختلفی از سینامالدهید را همراه با غذا، به مدت 45 روز دریافت نمودند. پس از آسان کشی به وسیله عصاره گل میخک و کالبد گشایی، نمونه های اخذ شده از کبد و کلیه، به ظروف حاوی فرمالین بافر 10 % منتقل شدند و به آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال شدند. سپس مقاطع بافتی با قطر 5 میکرون تهیه و با روش معمول H&E رنگ آمیزی شدند و با میکروسکوپ نوری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نکروز، پرخونی، اینفیلتریشن سلولهای آماسی، دژنرسانس واکوئولی و فیبروز در کبد و کست هیالین، دژنرسانس واکوئولی، پرخونی، اینفیلتریشن سلولهای آماسی و نکروز نیز در کلیه، در گروه های روی و تیمارهای 1 تا 3 دیده شدند، اما بررسی کیفی مقاطع نشان داد که با افزایش میزان دوز سینامالدهید در خوراک، از میزان ضایعات کاسته میشود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که به طور کلی سینامالدهید عملکرد حفاظتی در کاهش ضایعات پاتولوژیک در این دو بافت دارد.