11 فروردین 1402
شيلا اميدظهير

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و محیطی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بهداشت آبزیان
تلفن: 011-35305113
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات ساحل بندر ترکمن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زباله دریایی، میکروپلاستیک، آلودگی، ساحل بندر ترکمن، سواحل جنوبی دریای خزر
پژوهشگران زهره واعظی شاهزاده علی اکبری (نفر اول) ، فاطمه کاردل (نفر دوم) ، محمد جواد چائیچی (نفر سوم) ، شیلا امیدظهیر (نفر چهارم)

چکیده

زبالههای دریایی )ماکرو،میکرو و نانو( در محیطهای دریایی به طور بالقوه در حال افزایش است. تولید پلاستیکها به دلیل فعالیتهای صنعتی، گردشگری و تجاری صورت میگیرد. میکروپلاستیک به ذراتی کوچکتر از 5 میلیمتر اطلاق میشود که بدلیل داشتن زنجیره طولانی شیمیایی، می توانند در آبهای اقیانوسها، دریاها و سواحل برای مدت زمان طولانی باقی بمانند. باتوجه به اندازه کوچک میکروپلاستیکها ممکن است توسط موجودات آبزی مورد تغذیه قرار گیرند که باعث به خطر افتادن سلامت آنها و همچنین سلامت انسانها میشود. وجود میکروپلاستیکها در سواحل باعث افزایش درجه حرارت سواحل شده که این امر باعث به خطر افتادن جانورانی که در ساحل زیست میکنند میشود. با توجه به دانش ما مطالعهای در زمینه حضور میکروپلاستیکها در سواحل جنوبی دریای خزر گزارش نشده است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی و حضور میکروپلاستیک در ساحل بندر ترکمن است. میکروپلاستیک ها با اشکال مختلف )رشته ای، ورقهای، گلولهای (، رنگهای مختلف )شفاف، آبی و سفید( و در اندازه های مختلف در ساحل بندرترکمن مشاهده شدند. تحقیق حاضر نشان داد که 45 % از میکروپلاستیکهای مشاهده شده در اندازه 1.8 میلیمتر، 5 % در اندازه 600 میکرون، 35 % در اندازه 300 میکرون و 15 % در اندازه کوچکتر از 300 میکرون بودند. بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که حضور زبالههای پلاستیکها در سواحل بندرترکمن نگران کننده است.