11 فروردین 1402
شيلا اميدظهير

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و محیطی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بهداشت آبزیان
تلفن: 011-35305113
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي محدوده و ميانه غلظت كشندگي هگزافلورومون (Hexaflumuron) در بچه ماهي هاي كپور معمولي (Cyprinus carpio)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کپور معمولی، هگزافلورومون، مسمومیت، LC50
مجله علوم آبزی پروری
شناسه DOI
پژوهشگران فرنوش فلاح (نفر اول) ، شیلا امیدظهیر (نفر دوم)

چکیده

هگزافلومورون یک آفت کش است که در مزارع کشاورزی برای کنترل حشرات مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان یک حشره کش جدید و کارآمد برای کنترل کرم ساقه خوار برنج معرفی شده است. این مطالعه برای اولین بار محدوده کشندگی و میانه غلظت کشندگی هگزافلومورون را در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد بررسی قرار داده است. برای تعیین محدوده کشندگی ماهی ها در 6 تیمار غلظت های 0، 25/1، 5/2، 5، 10 و 25 میلی گرم در لیتر هگزافلومورون را دریافت کردند و در زمان های 24، 48، 72 و 96 ساعت مرگ و میر ماهی ها در هریک از تیمارها ثبت شد. سپس آزمایش تعیین میانه غلظت کشندگی صورت گرفت و ماهی ها در 5 تیمار با 3 تکرار غلظت های 0، 6، 7، 8 و 9 میلی گرم در لیتر هگزافلومورون را دریافت کردند و در زمان های 24، 48، 72 و 96 ساعت تعداد مرگ و میر ماهی ها ثبت گردید. داده های حاصل از آزمایش تعیین میانه غلظت کشندگی به روش آنالیز آماری پروبیت بررسی شد و مقادیر (LC5-95)، حداکثر غلظت مجاز یا غلظت غیر مؤثّر (NOEC) و حداقل غلظت مؤثّر (LOEC) محاسبه گردید. در این مطالعه میانه غلظت کشندگی 24، 48، 72 و 96 ساعته به ترتیب 9.925، 8.395، 8.075 و 7.428 میلی گرم در لیتر به دست آمد. همچنین غلظت غیر مؤثّر 0.7428 و حداقل غلظت مؤثّر 28.42 میلی گرم در لیتر محاسبه شد. علایم رفتاری و ظاهری در ماهی ها به صورت بی حالی، پرخونی در قاعده باله ها، قرمزی چشم ها، حرکات بسیار آهسته و شنا ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ آب، شنای عمودی، قرار گرفتن در کف و نهایتا مرگ مشاهده گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد هگزافلومورون برای ماهی های کپورمعمولی از درجه سمیت متوسط برخوردار است و به دنبال افزایش غلظت و زمان مواجهه با هگزافلومورون مرگ و میر در ماهی های کپورمعمولی مورد مطالعه افزایش پیدا می کند.