09 آذر 1401
سيد حسن حسيني مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق خصوصی
تلفن: 011-35302170
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

معرفی

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

تحصیلات

 • دکترای تخصصی حقوق خصوصی ، دانشگاه مازندران ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: تاثیر اعلام اراده در ایجاد اثر حقوقی در حقوق ایران
 • فوق لیسانس حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1374 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه: حقوق دارنده سند تجاری
 • لیسانس حقوق ، دانشگاه تهران ، ایران (1369 - 1373)
  عنوان پایان‌نامه: حقوق دارنده سند تجاری
بیشتر

علایق پژوهشی

 • حقوق مدنی
 • حقوق داوری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
رویا مفاخری، ام البنین رمضان زاده بادلی، سید حسن حسینی مقدم (1401) قلمرو و چهارچوب سیاست های حقوق رقابتی جامعه ایران در رسیدگی به دعاوی سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط توسط مراجع صلاحیت دار جامعه شناسی سیاسی ایران: دوره 5، شماره 3; 695 - 720
2
علیرضا صادقی، جواد نیک نژاد، سید حسن حسینی مقدم (1401) کارکرد عنصر مال و تأثیر آن بر اقتصاد با رویکرد فقهی-حقوقی مطالعات فقه اقتصادی: دوره 4 شماره 1; 115-133
3
سمیه طاهری، سید حسن حسینی مقدم، مهدی فلاح خاریکی (1401) مفهوم متفاوت ضرر در خسارات زیست محیطی با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای: دوره 12 شماره 2; 903-921
4
سارا طاهری، سید حسن حسینی مقدم، ابراهیم دلشاد معرف (1401) مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل ریلی کالای محترقه و خطرناک در حقوق ایران و اسناد بین المللی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای: دوره 12 شماره 2; 250-267
5
ام البنین رمضان زاده بادلی، سید حسن حسینی مقدم (1401) نقدی بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ 788 دیوانعالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی مجله حقوقی دادگستری: دوره 86 شماره 118; 97-114
6
اسماعیل وجدانی، سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم (1401) چالش های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر ‏دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا مطالعات حقوق خصوصی: دوره 52 شماره 1; 213-233
7
سید حسن حسینی مقدم، وجیهه رستگاری (1400) تبیین فقهی- حقوقی مبنا و حدود مسئولیت مالکین آپارتمان بواسطه خسارات حاصله از مشاعات مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق: دوره 15 شماره 44; 147-163
8
سید حسن حسینی مقدم، حسین حمزه رباطی (1400) کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811) دانشنامه حقوق اقتصادی: دوره 28 شماره 20; 197-217
9
داود آنامراد نژاد، سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم (1400) ضرورت قانون گذاری در مدیریت موقعیت های تعارض منافع مطالعات حقوقی: دوره 13 شماره 4; 1-24
10
سید حسن حسینی مقدم، وجیهه رستگاری (1400) بررسی فقهی - حقوقی تفاوت نحوه تصمیم‏گیری مالکان آپارتمان‏ها و شرکاء در مالکیت مشاعی تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری: دوره 17 شماره 4; 11-28
11
مجید رهائی، سید حسن حسینی مقدم، مهدی فلاح خاریکی (1400) ماهیت حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک و تمییز آن با شرکت مدنی در فقه امامیه و سایر نهادهای مشابه تحقیقات مالی اسلامی: دوره 11 شماره 1; 165 - 188
12
علیرضا صادقی، جواد نیک نژاد، سید حسن حسینی مقدم (1400) تحلیلی بر دیدگاه اقتصادی مقنن در خصوص برخی قواعد ناظر بر جبران خسارت وارده به اموال تعالی حقوق: دوره 7 شماره 2; 28-49
13
حمید ابهری، سید حسن حسینی مقدم (1400) قابلیت قاعده شدن مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت مدنی ایران مدرسه حقوق: 149; 10-31
14
ام البنین رمضان زاده بادلی، سید حسن حسینی مقدم (1400) اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی 1394 مطالعات حقوق خصوصی: 51; 239-254
15
مجید رهائی، سید حسن حسینی مقدم، مهدی فلاح خاریکی (1400) تبعات منفی فقدان شخصیت حقوقی در گروه منفعت اقتصادی تحقیقات حقوقی: 94; 399-418
16
محمد فرزانگان، سمیه ظهوری، سید حسن حسینی مقدم (1400) شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی آموزه های فقه مدنی: 23; 229-248
17
مهرداد پاکزاد، سید حسن حسینی مقدم، محمد مهدی پور (1400) ععقد پنهانی بر مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به توافق پنهانی در حقوق فرانسه مطالعات راهبردی زنان: 91; 125-141
18
محمدحسین تقی پور درزی نقیبی، حمید ابهری، سید حسن حسینی مقدم (1399) آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 فقه و حقوق خانواده: دوره 25- شماره 73; 157-188
19
احسان نعمتی، سید حسن حسینی مقدم (1399) مطالعه تطبیقی سرقت علمی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا پژوهشنامه حقوق تطبیقی: 4; 171-188
20
سید حسن حسینی مقدم، علی اکبر ایزدی فرد (1399) اثر «نهی» نسبت به معاملات از منظر اصول فقه و حقوق ایران مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق: 14; 95-116
21
حمید ابهری، سید حسن حسینی مقدم، سید مهدی حسینی مقدم (1399) ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه آموزه های فقه مدنی: 22; 3-30
22
سید حسن حسینی مقدم، سیدمهدی ساداتی عربی، مصطفی فیروزی راد (1399) تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه مطالعات حقوقی معاصر: 20; 85-111
23
سید حسن حسینی مقدم، وصال تاج کوزه گر (1399) انکار بعد از اقرار در امور مدنی با مطالعه در حقوق ایران و فقه امامیه فصلنامه قضاوت: 102; 107-128
24
25
سید حسن حسینی مقدم، احسان نعمتی، سیده آتنا مفیدیان (1398) بررسی مطالبه همزمان تنصیف دارایی، نحله و اجرت المثل وکیل مدافع: 9; 31-50
26
27
سید حسن حسینی مقدم، به آرا فرزین فر (1398) تحلیل وضعیت زنجیره های بلوکی و معاملات ارزهای دیجیتال از منظر حقوق ایران و فقه امامیه پژوهشنامه حقوق فارس: دوره دوم شماره پنج; 27-45
28
سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم (1396) "بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی" پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: سال سیزدهم، شماره 47; 115-138
مقاله ارائه‌شده
1
سید حسن حسینی مقدم، مهدی طالقان غفاری، مهرداد پاکزاد (1401) بررسی روش های جایگزین حل وفصل اختلافات در قراردادهای ساخت کشور ایران دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، ایران¡ شیراز
2
محمد فرزانگان، سید حسن حسینی مقدم (1400) تجزیه شرکت های تجاری با تاکید برلایحه جدید تجارت در حقوق ایران دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، ایران¡ شیراز
3
سید حسن حسینی مقدم، محدثه فتح الهی (1399) چگونگی رفع ابهام از رأی داور در زمان اجرا با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی ششمین همایش ملی حقوق چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه، ایران¡ میبد
4
ارغوان شعبان نژاد، سید حسن حسینی مقدم (1399) مبنای متفاوت مسئولیت مدنی در جبران خسارت وارده بر محیط زیست نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی، ایران¡ شیراز
5
احسان نعمتی، سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم (1398) نقض حقوق مالکیت فکری هنرمندان از سوی اپراتورهای تلفن همراه در قالب آهنگ پیشواز نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، ایران¡ شیراز
6
احسان نعمتی، سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم (1398) امکان سنجی حمایت از آفرینش های فکری ارائه شده در قالب سخنرانی با تأکید بر حقوق موضوعه کشور ایران و کنوانسیون برن نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ، ایران¡ شیراز
7
سید حسن حسینی مقدم، سام محمدی، احسان نعمتی (1398) ناکارآمدی حل و فصل اختلافات در پروژه های عمرانی از طریق داوری وفق ماده 53 شرایط عمومی پیمان اولین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت، ایران¡ تهران
8
سید حسن حسینی مقدم (1398) تعیین معیار مناسب احراز ورشکستگی در حقوق تجارت به منظور تقویت امنیت اقتصادی و توسعه پایدار نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، ایران¡ شیراز
9
سید حسن حسینی مقدم، نغمه یوسفی، احسان نعمتی (1397) بررسی عقد خارج لازم در وکالت بلاعزل اولین کنفرانس ملی چالش های قانون مدنی ایران و مسائل نوپدید، ایران¡ تبریز
10
سید حسن حسینی مقدم، احسان نعمتی (1397) اثر پذیرش ابداعات ورزشی در قلمرو حقوق مالکیت فکری اولین همایش ملی بومی سازی تحقیقات در توسعه علمی کشور، ایران¡ نور
11
سجاد اسغری، مرتضی حسینعلی بیگی، سید حسن حسینی مقدم (1397) نقش و مسئولیت های مهندس مشاور در مدیریت زمان و هزینه پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پل های درون شهری استان مازندران) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
وحید آگاه، شبنم احمدپور، مصطفی السان، حنانه الله مرادی، تهمورث بشریه، سید حسن حسینی مقدم، حسین کاویار (1399) ارمغان عمر: مجموعه مقالات در نکوداشت استاد دکتر محمود عرفانی شابک:978-622-238-165-3
2
سید حسن حسینی مقدم، سید هادی پژومان، مقداد نظری (1399) اعمال قواعد امری در داوری تجاری بین المللی شابک:978-600-193-793-4
3
سید حسن حسینی مقدم، محمد فرزانگان (1399) مقدمه ای بر حقوق مالکیت فکری شابک:978-622-6506-27-4
4
سید حسن حسینی مقدم، سام محمدی (1398) آفرینش اثر حقوقی با اعلام اراده شابک:9786222253622
5
سام محمدی، سید حسن حسینی مقدم، محسن ولی نیا پاشا (1398) حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران شابک:978-622-225-005-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران (1401 - اکنون)
 • معاون اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه مازندران (1399 - 1400)
 • ریس هیات تخلفات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه های منطقه 2 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1399 - اکنون)
 • مدیر اجرایی پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران (1399 - اکنون)
 • عضو و دبیر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران (1398 - 1401)
 • مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه مازندران (1398 - 1399)
 • عضو هیات علمی دانشگاه مازندران (1397 - اکنون)
 • معاون اداری مالی دانشگاه شمال (1388 - 1391)
 • معاون دانشجویی دانشگاه شمال (1388 - 1388)
 • عضو هیات علمی دانشگاه شمال (1386 - 1397)
بیشتر