12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان توسعه روش تصميم گيري DANP براساس مجموعه هاي فازي ترديدي بازه مقدار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فازی تردیدی بازه مقدار؛ تصمیم گیری چند شاخصه؛ DANP؛ IVHF-DANP
مجله پژوهش های نوین در تصمیم گیری
شناسه DOI http://journal.saim.ir/article_28678.html
پژوهشگران مهدی دیوسالار (نفر اول) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر دوم) ، مهرداد مدهوشی (نفر سوم)

چکیده

روش های تصمیم گیری چند شاخصه نقش مهمی در حل مسائل دنیای واقعی دارند. پیچیدگی مسائل و عدم اطمینان و ابهام در اطلاعات سبب می شود که تصمیم گیری برای مدیران سخت و دشوار شود. مجموعه های فازی ابزاری مناسب جهت رفع ابهام و مقابه با عدم قطعیت است. مجموعه های فازی تردیدی و مجموعه های فازی تردیدی بازه مقدار شکل های توسعه یافته مجموعه های فازی هستند. در این تحقیق، روش تصمیم گیریDANP در فضای فازی تریدی بازه مقدار معرفی شده است. ابتدا درجه انحراف IVHFE ها فرموله شده و عملگر تفریق و تقسیم IVHFE ها ارائه شده است. سپس عملگر جدیدی جهت تشخیص بهتر HFEها یا IVHFE ها معرفی شده که به طور همزمان مقدار تابع امتیاز و درجه انحراف را شامل می شود. در ادامه اصول و مبانی روش IVHF-DANP توضیح داده شده است. در نهایت، برون سپاری فعالیت های یک شرکت هواپیمایی، توسط روش پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، ابعاد ریسک، سازگاری، کیفیت و هزینه به ترتیب اهمیت قرار می گیرند. هم چنین معیار انعطاف پذیری در صورت حساب ها دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر معیارها می باشد.