29 اسفند 1401

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سیده مرضیه احمدی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، جواد رضاییان زیدی، محمد ولی پور خطیر (1401) ارائه مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز: مطالعه موردی صنعت لبنیات پژوهش های نوین در تصمیم گیری: 7; 134-164
2
پژواک مهدیپور، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، حسنعلی آقاجانی (1401) سنجش زنجیره تامین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب) پژوهش های مدیریت در ایران: 26; 139-163
3
Maede Nasrollahi, abdolhamid Safaei Ghadikolaei, Rohollah ghasemi, Morteza Sheykhizade (2022) Identification and prioritization of connected vehicle technologies for sustainable development in Iran TECHNOLOGY IN SOCIETY: 68; 101829
4
محمد خراسانی، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1400) ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران مطالعات رفتار مصرف کننده: 8; 215-232
5
abdolhamid Safaei Ghadikolaei, sahar valipour parkohi, Davoud Davishi Selokolaei (2022) Extension of a Hybrid MABAC–DANP Method Under Gray Environment for Green Supplier Selection International Journal of Information System Modeling and Design: 21 (2); 755-788
6
مجتبی فلاح پور، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1400) شناسایی و تعیین ریسک های موثر در زنجیره تامین پایدار در شرکت های منتخب صنایع لبنی با استفاده از نظریه کریتیک راهبردهای بازرگانی: 17; 184-165
7
علی اسماعیلی، ابراهیم صالحی عمران، مهرداد مدهوشی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1400) عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران) پژوهشنامه مدیریت اجرایی: 13(25); 115-137
8
Mojtaba Ahmadi Nozari, abdolhamid Safaei Ghadikolaei, Kannan Govindan (2021) Analysis of the sharing economy effect on sustainability in the transportation sector using fuzzy cognitive mapping JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 311; 1-14
9
سارا مجیدی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1400) بررسی نظام مند مبانی نظری کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی چشم انداز مدیریت صنعتی: 41; 53-80
10
سارا مجیدی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1399) ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه پژوهشنامه مدیریت اجرایی: 12; 149-180
11
فاطمه آقاجانی، محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1399) تدوین نقشه استراتژی شرکت ایران خودرو مازندران با رویکرد ترکیبی FDANP و IPA مدیریت بهره وری: 53; 49-71
12
الهه شاکری کناری، محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1398) تعیین استراتژی های نگهداری و تعمیرات با استفاده از سیستم استنتاج فازی چند مرحله ای (مورد مطالعه: نیروگاه برق شهید سلیمی نکا) مطالعات مدیریت صنعتی: 17(54); 291-325
13
زینب اسدی، محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1398) مدلسازی و حل مسئله چندهدفه مسیریابی وسایل نقلیه شرکتهای پخش با محدودیتهای فازی و احتمالی (مطالعه موردی) پژوهش های نوین در تصمیم گیری: 4; 1-24
14
مریم قائدی، مهرداد مدهوشی، نادر رازقی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1397) علل و زمینه های فساد دانشگاهی و پیامدهای ناشی از آن پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی: 1; 113-135
15
sahar valipour parkohi, abdolhamid Safaei Ghadikolaei, Hamidreza Fallah Lajimi (2019) Resilient supplier selection and segmentation in grey environment JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 207; 1123-1137
16
مجتبی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حسنعلی آقاجانی، محمد ولی پور خطیر (1397) مدل برنامه ریزی ریاضی فازی جهت طراحی زنجیره تامین پایدار: یک مطالعه تطبیقی مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن: 15(4); 121-149
17
مریم قائدی، مهرداد مدهوشی، نادر رازقی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1397) تحلیل سیاست های مورد تأکید اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی سیاست علم و فناوری: 3; 1-17
18
امیر کاریزنوئی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1396) شناسایی عوامل موثر بر پیشبرد کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای آنلاین با استفاده از تکنیک نقشه های شناختی فازی تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی: 6 (24); 47-73
19
مهدی دیوسالار، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی (1396) توسعه روش تصمیم گیری DANP براساس مجموعه های فازی تردیدی بازه مقدار پژوهش های نوین در تصمیم گیری: 2; 123-145
20
Rahmat Alizadeh, mahmood yahyazadehfar, Hassanali Aghajani, abdolhamid Safaei Ghadikolaei (2017) Explaining the Effect of Green Supply Chain Actions on Competitive Advantage of Pharmaceutical Companies Listed in Tehran Stock Exchange journal of administrative management, education and training: 13; 27-36
21
22
Majid Kavosi, Hassanali Aghajani, mahmood yahyazadehfar, abdolhamid Safaei Ghadikolaei (2017) A framework of sustainable service supply chain management (Iranian National Tax Administration) JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY: 6; 884-896
23
محمد اسلم حسین بر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی (1396) بررسی روابط ساختاری محرک ها و مشوق های تولید پایدار نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران: 51-2; 133-146
24
کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396) تعیین راهبردها و عدد تاب آوری زنجیره تأمین ایران خودرو پژوهش های مدیریت راهبردی: 23 (66); 35-56
25
کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396) تعیین و وزن دهی استراتژی های تاب آوری در زنجیره تأمین ایران خودرو چشم انداز مدیریت صنعتی: 7 (3); 145-172
26
مهرداد مدهوشی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، یاسر نعمتی (1396) تأثیر برنامه ریزی فروش و عملیات بر عملکرد کلی زنجیرۀ تأمین: مطالعه موردی در صنعت فرمینگ مدیریت بهره وری: 10(40); 73-106
27
فاطمه محمدنژاد چاری، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1395) شناسایی و رتبه بندی معیارهای پارادایم های چهارگانه لارج مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن: جلد 13- شماره 4; 103-120
28
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، احمد جعفرزاده افشاری، سیده مرضیه احمدی (1395) زمانبندی تولید کارگاهی منعطف با در نظر گرفتن زمان های حمل و نقل، ورود سفارش جدید و تغییر زمان عملیات نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید: جلد 27- شماره 2; 247-260
29
محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، زین العابدین اکبرزاده، نرجس قاسم نیا عربی (1395) ارزیابی و پیش بینی تولید پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی فازی چند درجه ای و شبکه عصبی مصنوعی (مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله) پژوهش های مدیریت در ایران: دوره 20- شماره 1; 175-201
30
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی، احمد جمالیان (1394) ارائۀ مدل مفهومی برای انتخاب تأمین کنندگان پایدار (مطالعۀ موردی: شرکت سایپا) مدیریت صنعتی: دوره 7- شماره 4; 767-784
مقاله ارائه‌شده
1
ناهید قربانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1400) مرور سیستماتیک مولفههای موثر بر تامین مالی زنجیره تامین پایدار هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران، ایران¡ تهران
2
سیده زهرا محمدی کانی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1399) بخش بندی تامین کنندگان پایدار: مدل، رویکرد و ابعاد پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ تهران
3
حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، سارا مجیدی (1398) سطح بندی استراتژی های همکاری های پژوهشی صنعت و دانشگاه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، ایران¡ مشهد
4
فاطمه مجاورنوا، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر (1398) تبیین عوامل موثر بر موفقیت پروژه های برون سپاری مالی مبتنی بر پاداش دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
5
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، سحر ولی پور پرکوهی، داوود درویشی سلوکلایی (1398) توسعه تکنیک Grey DANP به منظور تعیین درجه اهمیت معیارهای انتخاب تأمین کننده سبز چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ یزد
6
الهام به جامه، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1397) ارائه مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه فازی در تصمیم گیری مدیریت پروژه چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران، ایران¡ تهران
7
زینب اسدی، محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1396) مدل سازی مسئله مسیریابی چندهدفه وسایل نقلیه با زمان سرویس احتمالی و تقاضای فازی و در نظر گرفتن محدودیت پنجره زمانی (مطالعه موردی) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ومهندسی صنایع، ایران¡ تهران -دانشگاه علامه طباطبایی
8
فاطمه وحدانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر (1396) تجزیه وتحلیل مدیریت زنجیره تأمین LARG با استفاده از تکنیک دیمتل فازی در شرکت ایران خودرو مازندران سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ومهندسی صنایع، ایران¡ تهران -دانشگاه علامه طباطبایی
9
محمد ولی پور خطیر، فاطمه آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1396) تدوین نقشه استراتژیک شرکت ایران خودرو مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، ایران¡ تهران
10
فاطمه محمدی، محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1396) شناسایی عوامل کلیدی موثر بر ارزیابی و انتخاب توزیع کننده و تحلیل روابط آن ها در شرکت فرآورده های لبنی مالگا با استفاده از تکنیک دیمتل فازی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا خرداد ماه 96 تهران ایران، ایران¡ تهران
11
محمد ولی پور خطیر، فاطمه محمدی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1396) مروری بر روش ها و مدل های ارزیابی و انتخاب توزیع کننده دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرس پویا، ایران¡ تهران
12
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، فاطمه مدنی شاهاندشتی (1396) شناسایی و تبیین روابط ساختاری عوامل تاثیرگذار بر زنجیره ارزش برای بهبود بهره وری سبز در زنجیره تامین پلاستیک دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا خرداد ماه 96 تهران ایران، ایران¡ تهران
13
محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، الهه شاکری کناری (1396) ارزیابی ریسکهای شکست تجهیزات نیروگاه برق شهید سلیمی نکا با استفاده از سیستم استنتاج فازی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ بابلسر
14
زین العابدین اکبرزاده، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی، حسنعلی آقاجانی (1396) مطالعه تطبیقی اقدامات زنجیره تامین لارج در صنایع لبنی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ بابلسر
15
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، سحر ولی پور پرکوهی، مهدیه حامدی (1396) تعیین اهمیت ریسک های بازار در صنعت فتوولتائیک با استفاده از روش دیمتل دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ بابلسر
16
محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، الهه شاکری کناری (1396) ارزیابی ریسک های شکست تجهیزات نیروگاه برق شهید سلیمی نکا با استفاده از سیستم استنتاج فازی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ بابلسر
17
کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396) تعیین استراتژی های تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو با استفاده از تکنیک های کیفیت دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ بابلسر
18
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر، معصومه مؤمنی ملکشاه (1395) ارزیابی عملکرد شرکت فراورده های لبنی کاله با رویکرد BSC و تکنیک میانگین موزون عملکرد هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، ایران¡ تهران
19
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر، معصومه مؤمنی ملکشاه (1395) تعیین شاخصهای مؤثر و روابط ساختاری آنها در ارزیابی عملکرد شرکتهای لبنی با رویکرد BSC هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، ایران¡ تهران
20
سودابه جوادی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1395) مدل سازی و حل مسئله زمان بندی پروژه چندمهارته منابع محدود با استفاده از الگوریتم NSGA-II اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تهران
21
abdolhamid Safaei Ghadikolaei, mehdi divsalar (2016) AN EXTENSION OF DANP METHOD FOR DECISION MAKING PROBLEMS BASED ON INTERVAL-VALUED HESITANT FUZZY SETS International Conference of Mathematics and Decision science, chaina, Guangzhou
22
abdolhamid Safaei Ghadikolaei, Leila Safakish (2016) Evaluation and Selection of Lean Suppliers by using the Theory of integration DEMATEL – HOQ International Conference of Mathematics and Decision science, chaina, Guangzhou
23
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، سحر ولی پور پرکوهی (1394) الویتبندی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده تابآور با استفاده از تحلیل شبکه فازی: کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران ساری اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، ایران¡ بابلسر
24
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی، محمود یحیی زاده فر، محمد اسلم حسین بر (1394) تحلیل ارتباط بین محرکهای تولید پایدار با استفاده از دیماتل خاکستری کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، ایران¡ بابلسر
25
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر، فاطمه علیزاده دوغیکلا (1394) ارزیابی عملکرد نابی با استفاده از رویکرد چند درجه ای فازی (مطالعه موردی:شرکت فرآورده های لبنی کاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، ایران¡ تهران
26
زینب کیاسالار، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر (1394) مطالعه تطبیقی مسئله برنامه ریزی جامع تولید دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، ایران¡ اردبیل
27
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، سحر ولی پور پرکوهی (1394) ارائه چارچوبی برای ایجاد زنجیره تأمین تابآور اولین کنفرانس بین المللی حسابداری,مدیریت و نوآوری در کسب و کار، ایران¡ گیلان
28
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، سحر ولی پور پرکوهی (1394) بررسی تابآوری زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد نوین در عصر حاضر همایش ملی پژوهش های مدیریت، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
فاطمه یدالهی، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1395) انتخاب پیمانکار برای برون سپاری (مورد مطالعه: پیمانکاران محصولات پودری شرکت لبنی کاله)
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!