17 بهمن 1401

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تبیین روابط ساختاری عوامل تاثیرگذار بر زنجیره ارزش برای بهبود بهره وری سبز در زنجیره تامین پلاستیک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بهره وری سبز، زنجیره ارزش، توسعه پایدار
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر اول) ، حمیدرضا فلاح لاجیمی (نفر دوم) ، فاطمه مدنی شاهاندشتی (نفر سوم)

چکیده

بهره ور داریتوسعه پا ی مح یز طی ست است و هدف اصل یبهره ور شیآن افزا ی و یاست به نحو یاجتماع یتوسعه اقتصاد که موجب حفاظت و ایمن شناسا قیتحق نیشود. هدف ا طیدر مح ی یی نییو تب یبر زنج رگذاریعوامل تاث یروابط ساختار ره بهبود بهره یارزش برا ور یسبز در زنج ی ره قیاست. در تحق کیپالست نیتام حاضر نخست، 43 شاخص اثر گذار بر زنجیره یبهبود بهره ور یارزش برا سبز با مطالعه متون علم ی و کسب نظر خبرگان صنعت استخراج شد و پس از جمع آوری داده ها و بوم عوامل یساز ی در شرکت آمارد پالست آمل، 24 هیعامل مبنای ته شپرس نامه قرار گرفت. سپس به جهت تعیی نیساختار روابط ب ن مع یمؤثر بر زنج ارهای ره سبز در یبهبود بهره ور یارزش برا یزنج ره و سپس تع کیپالست نیتام یی از عوامل، از تکن کیهر یو اثرگذار یریاثرپذ زانیم ن استفاده گ متلید کی رد . با دی قیتحق جیتوجه به نتا به جهت بهبود بهرور س ی بز با ظر و با ن متلیروش د ی( که برمبنایاثرگذار )عل یبه شاخصها دی شرکت شناسا نیکارشناسان ا یی شود. یشتریشدند توجه ب