12 خرداد 1402

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
تلفن: 9111125021
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
انتخاب پیمانکار برای برون سپاری (مورد مطالعه: پیمانکاران محصولات پودری شرکت لبنی کاله)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
انتخاب پیمانکار، برون سپاری، شرکت کاله آمل
پژوهشگران فاطمه یدالهی (دانشجو) ، حسنعلی آقاجانی (استاد راهنما) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (استاد مشاور)

چکیده

تصمیم انتخاب پیمانکار یکی از مسائل کلیدی ست که توسط مدیران خرید و عملیات برای کمک به حفظ جایگاه رقابتی سازمان صورت می گیرد. مقوله ی برونسپاری نیز به این فشار رقابتی افزودهاست تا جایی که انتخاب پیمانکاران به مسئلهای حیاتی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش انتخاب پیمانکاران برای برون سپاری محصولات پودری شرکت لبنی کاله است. با استفاده از مدل مهرگان و همکاران، مدل و معیارهای پژوهش مشخص شد، سپس با بومی سازی این معیار ها توسط 9 نفر از خبرگان شاغل در شرکت کاله معیار های مرتبط و مهم با انتخاب پیمانکار برای برون سپاری در این شرکت شناسایی شد و با استفاده از وزن هر یک از معیار ها مشخص شد و در نهایت با روش DANP روش پیمانکاران محصولات پودری رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج FVIKOR بدست آمده پژوهش، خبرگان سهم بازار را مهم ترین معیار در انتخاب پیمانکار انتخاب کردند و شرکت زرین شاد بهترین پیمانکار برای برون سپاری محصولات پودری است. در نتیجه مدیران واحد برون سپاری شرکت کاله باید با در نظر گرفتن معیار های مهم و بهترین روش برای انتخاب، اقدام به انتخاب مناسب ترین پیمانکار کنند.