17 بهمن 1401
مسعود روحاني

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135303120
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي وحدت وجود در رباعيات بيدل دهلوي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
عرفان ، تصوف،وحدت وجود،ابن عربی،بیدل دهلوی
مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود روحانی (نفر اول) ، سیاوش حق جو (نفر دوم) ، علی اکبر شوبکلایی (نفر سوم)

چکیده

اندیشه وحدت وجود ابن عربی آرامآرام در سراسر سرزمینهای اسالمی بهویژه در ایران و پس از آن در هندوستان، گسترش یافت. یکی از مهمترین راههای گسترش این اندیشه متون ادبی عرفانی مخصوصاً شعر شاعران عارف بوده است. اندیشه وحدت وجود در رباعیات بیدل دهلوی نیز به نحو بارزی تجلی یافته است. موضوعاتی چون وحدت وجود، تشبیه و تنزیه، ظاهر و باطن، وحدت و کثرت و دیگر موضوعات در رباعیات بیدل مطرح شده است و میتوان گفت رباعیات بیدل عرصه بیان اندیشههای عرفانی او است. بیدل به وحدت وجود اعتقادی راسخ دارد و در کالمی محکم و استوار مباحث این اندیشه را تبیین نموده است.