17 بهمن 1401
مسعود روحاني

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135303120
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان گونه فرهنگي مكتوبات مولانا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مولانا -نامه نگاری- مکتوبات
مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود روحانی (نفر اول) ، زهرا تقی زاده (نفر دوم)

چکیده

این مقاله با اتکا به مستقیمترین اسنادی که روابط مولانا را آشکار میکند، به بررسی ابعاد اجتماعی شخصیت مولانا در نام هها پرداخته است؛ برای انجام این منظورتمام یکصد و پنجاه نامه بجا مانده از او را در سه مقولة موضوع، مخاطب و افراد واسطه بررسی و به این پرسشها پاسخ داده ایم: 1. آیا از خلال نامه های مولانا میتوان به رابطة قدرت در زمانة مولانا پی برد؟ 2. مراودات مولانا با افراد شاخص زمان هاش و نیز خانواد ه چگونه بود هاست؟ 3. موضوع عمدة نامه های مولانا چیست؟ 4. مخاطبان مولانا چه کسانی هستند و روابط مولانا با چه کسانی پررنگتر است؟ 5. دغدغه های مولانا در نام ههایش چیست و چه شگردهایی برای رسیدن به هدف دارد؟ 6. آیا از خلال نام هها میتوان به اوضاع اجتماعی و سیاسی زمانة مولانا پی برد؟ بیشترین نام هها به ترتیب، دربارة نظام الدین داماد حسام الدین)و صلاح الدین(، حسام الدین و صدرالدین پسر حسام الدین نوشته شده ان