17 بهمن 1401
رحيم بردي آنامرادنژاد

رحیم بردی آنامرادنژاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
تلفن: 01135302687
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و ارزیابی شاخصهای کمی وکیفی مسکن در شهر گرگان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مسکن، شاخص های کمی و کیفی مسکن، ، مدل های چند معیاره، تکنیک ادغام، گرگان ‏
پژوهشگران رحیم بردی آنامرادنژاد (نفر اول) ، عامر نیک پور (نفر دوم) ، علی رحمانی (نفر سوم)

چکیده

بیشتر شهرهای کشور در دهه های اخیر به سبب افزایش جمعیت دچار دگرگونی شده و این تحولات سبب گردیده تا مقوله برنامه-‏ریزی شهری و در درون آن برنامه ریزی مسکن اهمیت دوچندان یابد. توجه به مسکن و برنامه ریزی آن در راستای توسعه پایدار و در ‏چارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای ضروری است، تا با بهره گیری از دانش و تکنیک های برنامه ریزی، وضعیت موجود و مسائل ‏مربوط به آن مشخص گردد. بدین منظور، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص های کمی و کیفی مسکن و ‏مولفه های تاثیرگذار در برنامه ریزی مسکن و سطح بندی نواحی شهر گرگان بر این اساس می باشد . روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ‏است. گردآوری داده ها با استفاده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 و منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک ‏موجود انجام شده است. شاخص های بررسی، 15شاخص کمی وکیفی مسکن می باشد که در ابتدا به بررسی شاخص های مسکن ‏درسطح کل شهر و مقایسه آن با میانگین نقاط شهری کل کشور پرداختیم و سپس به بررسی در نواحی شهری گرگان از طریق مدل ‏تحلیل عاملی به دسته بندی شاخص ها پرداخته و سپس با استفاده از تحلیل خوشه ای به سطح بندی محلات پرداخته ایم و با استفاده از ‏روش تحلیل عاملی، 4 عامل موثر مشخص گردید که این عوامل جمعا 76/95 درصد از واریانس را تبیین و محاسبه می نمایند، در ‏سطح بندی نواحی با استفاده از تحلیل خوشه ای به 4 سطح تقسیم بندی شده است. سپس به منظور سطوح برخورداری نواحی گرگان ‏از شاخص های 15گانه از روش های چند شاخصه (تاپسیس، کوپراس و واسپاس) و برای تجمیع روش ها از تکنیک ادغام (برد ها، ‏میانگینی و کپ لند) استفاده شده است. و‏‎ ‎در نهایت ناحیه 1 و 2 مطلوب و ناحیه 3 و 5 کاملا نامطلوب می باشد .‏