03 شهریور 1398
عامر نيك پور

عامر نیک پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 9111002343
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
غلامرضا ملکشاهی، عامر نیک پور، سپیده غلامی (1397) شناخت و ارزیابی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهرآمل) دو فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 12(5); 327-350
2
رحیم بردی آنامراد نژاد، عامر نیک پور، زهره حسنی (1397) تحلیل کالبدی– فضایی نواحی شهری براساس شاخص های رشد هوشمند شهری(مطالعه موردی: بابل) پژوهش و برنامه ریزی شهری: 34; 19-30
3
حکیمه طالبی، عامر نیک پور، یداله یوسفی (1397) تأثیر رشد شهر بر تغییرپذیری پارامتر دما در بابلسر پژوهش های دانش زمین: دوره 9، شماره 3، پاییز 1397; 21-34 صفحه
4
عامر نیک پور، مرتضی مهرعلی تبار، مرتضی رضازاده ، فاطمه الله قلی تبار نشلی (1397) توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی مطالعه موردی: شهرستان های استان مازندران جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)-موسسه آموزش عالی بین المللی قشم: دوره 32، شماره 1، پاییز 1397; صفحه 145-158
5
غلامرضا ملکشاهی، عامر نیک پور، ساناز حبیبی (1397) مقایسه میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر دولتی و خود مالک (مطالعه موردی: شهر آمل) فصلنامه مطالعات شهری: شماره 27; 41-52
6
عامر نیک پور، غلامرضا ملکشاهی، محمد مهدی فقیه عبداللهی، ماریا قریشی نیاکی (1397) تحلیل رابطه میان فرم شهر و احساس امنیت (مورد مطالعه: شهر آمل) پژوهشنامه جغرافیای انتظامی: دوره 1397، شماره 22، تابستان 1397; 63-84
7
عامر نیک پور، فاطره رزقی رمی، مصطفی صفایی رینه (1397) تحلیل فضایی فرم شهر بابل براساس تراکم ساختمانی پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری: دوره 6، شماره 2، تابستان 1397; صفحه 215-449
8
عامر نیک پور، صدیقه لطفی، مرتضی رضازاده ، فاطمه الهقلی تبار نشلی (1397) تحلیل رابطه میان فرم شهر و مصرف انرژی در بخش مسکن جغرافیا و توسعه فضای شهری: سال پنجم شماره 1; 17 29
9
عامر نیک پور، یعقوب اسفرم، الهه شاکری منصور (1396) راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ در ﻧﻮاﺣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ اقتصاد فضا و توسعه روستایی: سال 6 شماره 4; 73-96
10
عامر نیک پور، رحیم بردی آنامراد نژاد، علی اصغر ملاحسینی (1396) سطح بندی محلات براساس شاخصهای کمی و کیفی مسکن در بابلسر مطالعات ساختار و کارکرد شهری: 15; 100-123
11
صدیقه لطفی، عامر نیک پور، سحر مهدوی (1396) ارزیابی رابطه میان شهر هوشمند وکاهش مشکلات حمل و نقل عمومی در شهر ساری جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای: 24; 21-38
12
عامر نیک پور، صدیقه لطفی، مرتضی رضازاده (1396) تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (نمونه موردی شهر بابلسر) مجله برنامه ریزی فضایی برنامه ریزی فضایی: سال هفتم شماره سوم (پیاپی 26); 85-106
13
لیلا حبیبی، عامر نیک پور (1396) واکاوی نگرش زنان نسبت به شکل گیری فضاهای گردشگری-فراغتی مخصوص بانوان، مطالعه موردی: پارک بانوان شهر آمل برنامه ریزی و توسعه گردشگری: http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/?load_cover=co; 96-115
14
15
16
عامر نیک پور، غلامرضا ملکشاهی، فاطره رزقی رمی (1394) ارزیابی شاخص های توسعه پایدار شهری با تاکید بر عدالت در توزیع خدمات (مورد مطالعه:شهر بابل) پژوهش و برنامه ریزی شهری: شماره 22; 125-138
مقاله ارائه‌شده
1
عامر نیک پور، مرتضی رضازاده ، فاطمه الله قلی تبار نشلی (1397) ارزیابی میزان تاثیرگذاری تراکم ساختمانی بر قیمت مسکن مورد مطالعه: شهر بابلسر همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری، کشور ایران، تهران
2
رضا اسماعیلی، عامر نیک پور، ندا قادری (1396) پهنه بندی آسیب پذیری شهر آمل در برابرخطر زمین لرزه دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران، بابلسر
3
عامر نیک پور، زبیده منصور لکورج (1396) اگوی کاربری ترکیبی در شهرهای ساحلی استان مازندران دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران، بابلسر
4
عامر نیک پور، مرتضی رضازاده ، فاطمه الله قلی تبار نشلی (1396) ارزیابی روش های محاسبه اختلاط کاربری زمین در محلات شهر آمل دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران، بابلسر
5
عامر نیک پور، نیلوفر آذر برزین، مهناز حسینی سیاه گلی (1396) تحلیل جغرافیایی عوامل سرمایه اجتماعی در سطح محله های شهری بابلسر جهت دست یابی به توسعه پایدار شهری دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران، بابلسر
6
غلامرضا ملکشاهی، عامر نیک پور، اعظم تاجی نژاد (1395) بررسی پراکنش فضایی خدمات عمومی (عدالت فضایی) در نواحی مختلف شهر گرگان با استفاده از مدل خودهمبستگی فضایی اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی، ایران، آمل
7
عامر نیک پور، محمد مهدی فقیه عبداللهی، زهرا مالمیر (1395) بررسی کارکرد سکونتی محله های شهری ؛ محله های جولستان و قائم در شهر تویسرکان دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز اردیبهشت 95، ایران، تبریز
8
عامر نیک پور، مهناز حسینی سیاه گلی، جبار علیزاده اصل (1395) ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی داخلی ( مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) همایش ملی توسعه پایدار گردشگری؛ از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، ایران، بابلسر
9
عامر نیک پور، مهناز حسینی سیاه گلی، فاطمه رزمگیر (1395) تحلیل شاخص های پایداری گردشگری در شهر بیستون از دیدگاه شهروندان توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر جوامع محلی، ایران، بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
عامر نیک پور (1395) نقش دکتر ستوده در جغرافیای تاریخی معاصر دانشگاه مازندران