09 بهمن 1401
غلامرضا پيروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان مؤلفه هاي فوتوريسم در شعر طاهره صفّارزاده با تكيه بر مفهوم موعودگرايي علمي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فوتوریسم، شعر معاصر، منجی، موعود، طاهره صفّارزاده.
مجله نثر پژوهی ادب فارسی
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا پیروز (نفر اول) ، مریم فقیه عبداللهی (نفر دوم)

چکیده

یکی از مکاتبی که تأثیر شگرفی بر ادبیات و هنر اروپا نهاد و مؤلفـههـای جدیدی را پایه ،گذاری کرد مکتب فوتوریسم است که در مسیر خود گونههـای مختلف هنر و ادبیات را تحت تأثیر قرار داد. با آشنایی هنرمندان و ادیبان روس، این مکتب به روسیه و پس از آن به اروپا راه پیدا کرد و آثاری با تکیـه بـر نگـاه فوتوریستی آفریده شد. نکات مورد تأکید مارینتّی و سایر فوتوریست عبـارت ،هـا : بودند از شتاب، سرعت، پویایی، تکنولوژی، صـنعت، مدرنیتـه، جنـگ، نـابودی سنّتها و ایجاد سبکی جدید در تمام زوایای زندگی و آثار هنری و ادبـی امـا در کنار این مؤل ها می فه توان به نوعی نگاه دیگر که برآمده از باور مشترک میان ملّیتها و اقوام مختلف ، یعنی باور به وجود منجی و نجاتدهنده و رهاییبخش است، دست یافت. در ایران پس از اسلام، اعتقاد به ظهور حضرت مهـدی ( عـج ) یکی از ستونهای باور دینی مردم است این بحث در آثار شاعران و نویسندگان،تحت عنوان شعر انتظار بازخورد داشته است پیوند مؤلفه. های مکتب فوتوریسم و مفهوم انتظار برای تشکیل جامعة آرمانی در آینـده بـه دسـت یـک منجـی کـه بیشک یکی از خواستههای مهم فوتوریستهای آوانگارد بود، انعکاسی مناسب و زیبا در شعر طاهره صفّارزاده .دارد نگارندگان این مقاله برآن انـد ضـمن تحلیـل آثـار صـفّارزاده براسـاس مؤلفههای مورد اعتنا در مکتب فوتوریسم، مفهوم موعـودگرایی را در آثـار وی مورد بررسی قرار دهند.