11 بهمن 1401
اميد جزايري

امید جزایری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژنتیک
تلفن: 011-35302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs1057035 در ژن دایسر با ریسک ابتلا به پره اکلامپسی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فشار خون، حاملگی، مسیر بیوژنز miRNA، تعیین ژنوتایپ، RFLP-PCR
پژوهشگران فاطمه کوهی (نفر اول) ، سعید آئرییان (نفر دوم) ، امید جزایری (نفر سوم) ، محمد کریمیان (نفر چهارم)

چکیده

زمینه و هدف: پره اکلامپسی یک نوع عارضه شایع و اختصاصی در دوران بارداری است که به طور معمول همراه با فشار خون بالا و دفع پروتئین در سه ماهه سوم بارداری ایجاد می شود. حدود 5 تا 7 درصد زنان باردار دچار پره اکلامپسی می شوند و دومین عامل مرگ و میر مادران باردار در سطح جهان می باشد. این بیماری، یک اختلال چند عاملی و به عنوان یک سندرم سیستمیک تعریف می شود. عوامل ژنتیکی و محیطی مختلفی در ایجاد پره اکلامپسی دخیل هستند. از جمله عوامل ژنتیکی دخیل در پاتوژنز این بیماری می توان به واریته های ژنتیکی موجود در ژن های مسیر بیوژنز miRNA اشاره کرد. در این تحقیق قصد داریم ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs1057035 موجود در ژن دایسر بعنوان یکی از ژن های مهم مسیر بیوژنز miRNA را با ریسک ابتلا به پره اکلامپسی در یک جمعیت ایرانی مورد بررسی قرار دهیم. مواد و روش ها: این مطالعه برروی 31 خانم باردار مبتلا به پره اکلامپسی و 32 خانم باردار سالم انجام گرفت. واریته ی مورد نظر به روش RFLP-PCR تعیین ژنوتایپ شد و ارتباط این واریته با بیماره پره اکلامپسی، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ver.19 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها : با توجه به آنالیزداده ها، ژنوتایپ TC (OR= 0.48 (95% CI: 0.1089 to 2.1297), P=0.3353) ژنوتاپپ CC (OR = 2.89 (95%CI: 0.1127 to 74.1731), p =0.5214) و آلل C با (OR= 0.84 (95%CI: 0.24 to 2.93), p =0.7964) ارتباطی با ریسک ابتلا به پره اکلامپسی نداشتند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه، پلی مورفیسم rs1057035از ژن دایسر با بیماری پره اکلامپسی ارتباط معنی داری ندارد. البته حجم نمونه های ما کوچک است و برای دستیابی به نتایج دقیق تر، به مطالعات بعدی با حجم نمونه بزرگتر نیاز است.