19 بهمن 1401
محسن نژاد اصغر

محسن نژاد اصغر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: گروه فیزیک دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 09355892196
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير مقياس زمان سرمايش و غيرايده آل بودن گاز در امواج ضربه اي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
امواج ضربه ای، گاز غیرایده آل، آهنگ سرمایش گاز، دینامیک شاره ها، محیط میان ستاره ای
مجله پژوهش فیزیک ایران
شناسه DOI
پژوهشگران محسن نژاد اصغر (نفر اول)

چکیده

امواج ضربه ای، در مهندسی هوا و فضا و همچنین در محیط های میان ستارهای به وفور مشاهده می گردند. اگر سرمایش گاز پساضربه سریع اتفاق بیافتد، چگالی آن می تواند خیلی زیاد شده و لذا اثرات غیرایده آل بودن معادله حالت گاز، دارای اهمیت شود. در این مقاله، تأثیر مقیاس زمان سرمایش و غیرایده آل بودن گاز در امواج ضربه ای سرمایشی را مورد مطالعه قرار دادیم. با تقریب رانکین-هوگونیت، نسبت چگالی محیط پساضربه به چگالی گاز پیش ضربه را بر حسب مقادیر مختلف سه پارامتر ( 1) عدد ماخ، ( 2) اهمیت غیرایده آل بودن و ( 3) اهمیت مقیاس زمان سرمایش، به دست آوردیم. نتایج نشان می دهند که در نظر گرفتن سرمایش گاز پساضربه، با مقیاس های زمانی کمتر، می تواند موجب چگال تر شدن محیط پساضربه شده و در نظر گرفتن غیرایده آل بوده گاز، موجب رقیقتر شدن آن می گردد.