29 اسفند 1401
عليرضا نقي نژاد

علیرضا نقی نژاد

مرتبه علمی: استاد
نشانی: گروه زیست شناسی دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی گیاهی
تلفن: 01135302459
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای تخصصی گیاهشناسی-اکولوژی گیاهی ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان رساله: اکولوژی پوشش گیاهی مانداب های شیب های جنوبی البرز مرکزی
 • فوق لیسانس سیستماتیک-اکولوژی گیاهی ، دانشگاه تهران ، ایران (1380 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: مطالعه جوامع گیاهی توسکای قشلاقی در جنگل های پست و کوهپایه ای شمال ایران
 • لیسانس زیست شناسی علوم گیاهی ، دانشگاه تهران ، ایران (1376 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه: مطالعه فلوریستیک تالاب امیرکلایه و مناطق ساحلی اطراف آن
بیشتر

علایق پژوهشی

 • حفاظت تنوع زیستی
 • پاسخ های گونه ای به تغییرات محیطی
 • اکولوژی جوامع، الگوهای ماکرواکولوژیکی گونه ها و جوامع
 • ژئوبوتانی ایران (با تاکید بر اکوسیستم های در معرض خطر جنگلی، استپی و تالابی)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Iwona Dembicz, Jurgen Dengler, Manuel Steinbauer, Thomas Matthews, Sándor Bartha, Alireza Naqinezhad, seventh author 7th authors etc.., Sabina Burrascano (2021) Fine-grain beta diversity of Palaearctic grassland vegetation JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE: 32; e13045
2
Amir Talebi, Farideh Attar, Alireza Naqinezhad, Iwona Dembicz, Jurgen Dengler (2021) Scale-dependent patterns and drivers of plant diversity in steppe grasslands of the Central Alborz Mts., Iran Journal of Vegetable Science: 32; e13005
3
Jinghui Zhang, Francois Gillet, Sándor Bartha, Juha Mikael Alatalo, Idoia Biurrun, Alireza Naqinezhad, Iwona Dembicz, seventh author 7th authors etc.. (2021) Scale dependence of species–area relationships is widespread but generally weak in Palaearctic grasslands Journal of Vegetable Science: 32; e13044
4
5
Alireza Naqinezhad, Arkadiucz Nowak, Sebastian ُُSwierszcz, Adel Jalili, Asqar Kamrani, Farideh Attar, Bryan Wheeler, Sue Shaw, Marcin Nobis, Sylwia Nowak, Michal Hajek (2021) Syntaxonomy and biogeography of the Irano-Turanian mires and springs APPLIED VEGETATION SCIENCE: 24; e12571
6
Khadijeh Alinejad, Elias Ramezani, Morteza Djamali, Arash Sharifi, Alireza Naqinezhad, Cyril Aubert, Emmanulel Gandouin, Ali Pourmand (2021) Lake Neor reveals how mountain vegetation responded to 7000 years of hydroclimate variability in northwestern Iran JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE: 36; 598-610
7
Homayoun Khoshravan, Alireza Naqinezhad, Tahereh Alinejad, Tamara Yanina (2021) Effects of the Caspian Sea water level change on Boujagh National Park, southwest the Caspian Sea caspian journal of environmental sciences: 19; 127-138
8
Homayoun Khoshravan, Tahereh Alinejad, Alireza Naqinezhad, Samereh Tirgan (2020) The effect of Caspian Sea level rise on the environment of the sand dunes of Mazandaran, Iran international journal of coastal and offshore engineering: 4; 23-33
9
Xuehoung Xu, Alireza Naqinezhad, Shahina Ghazanfar, Ori Faragman Sapir, Marine Oganesin, seventh author 7th authors etc.., Magda Kharrat (2020) Mapping Asia plants: Current status on floristic information in Southwest Asia Global Ecology and Conservation: 24; e01257
10
Ali akbar Daneshi, Alireza Naqinezhad, Azizollah Jafari kokhdan, Hamid Gholizadeh (2020) Floristic characteristics of 2000 m altitudinal gradient of forest steppe in the Kuh-e Siah, Lendeh, SW Iran Phytologia Balcanica: 26; 91-101
11
Jurgen Dengler, Thomas Matthews, Manuel Steinbauer, Sebastian Wolfrum, Steffen Boch, Alireza Naqinezhad, Alessandro Chiarucci, seventh author 7th authors etc.. (2020) Species–area relationships in continuous vegetation: Evidence from Palaearctic grasslands JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY: 47; 72-86
12
Hamid Gholizadeh, Alireza Naqinezhad, Milan Chytry (2020) Classification of the Hyrcanian forest vegetation, Northern Iran APPLIED VEGETATION SCIENCE: 23; 107-126
13
Samereh Tirgan, Alireza Naqinezhad, Zeinab Hosseinzadeh (2019) Cutandia rigescens (Poaceae) a new species to the flora of Iran: distribution, taxonomy and ecology Phytotaxa: 419; 287-300
14
Homayoun Khoshravan, Alireza Naqinezhad, Tahereh Alinejad, Tamara Yanina (2019) Gorgan Bay environmental consequences due to the Caspian Sea rapid water level change caspian journal of environmental sciences: 17; 213-226
15
Jalil Noroozi, Alireza Naqinezhad, Amir Talebi, Moslem Doostmohammadi, Christoph Plutzar, Sabine Rumpf, Zahra Asgarpoor, Gerald Schneeweiss (2019) Hotspots of vascular plant endemism in a global biodiversity hotspot in Southwest Asia suffer from significant conservation gaps BIOLOGICAL CONSERVATION: 237; 299-307
16
Alireza Naqinezhad, Elias Ramezani, Amirhossein Khalili, Hans Joosten (2019) Habitat and floristic peculiarities of an isolated mountain mire in the Hyrcanian region of northern Iran: a harbour for rare and endangered plant species Mires and Peat: 24; 1-22
17
Hamid Gholizadeh, Alireza Naqinezhad, Milan Chytry (2019) Hyrcanian Forest Vegetation Database PHYTOCOENOLOGIA: 49; 209-210
18
Alireza Naqinezhad, Marzieh Beygom Faghir (2019) Two new species of the genus Potentilla (Rosaceae) from North of Iran Phytotaxa: 392; 291-300
19
Leila Mamizadeh, Alireza Naqinezhad (2018) Lepidium virginicum L. (Brassicaceae), a new record for the flora of Iran یافته های نوین در علوم زیستی: 5; 324-328
20
Jurgen Dengler, Viktoria Wagner, Iwona Dembicz, Itziar Garcia-Mijangos, Alireza Naqinezhad, Steffen Boch, seventh author 7th authors etc.. (2018) GrassPlot – a database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands PHYTOCOENOLOGIA: 48; 331-347
21
László Erdős Erdős, Didem Ambarli, Oleg A. Anenkhonov Anenkhonov, Zoltán Bátori Bátori, Dániel Cserhalmi Cserhalmi, Alireza Naqinezhad, Márton Kiss, seventh author 7th authors etc.. (2018) The edge of two worlds: A new review and synthesis on Eurasian forest-steppes APPLIED VEGETATION SCIENCE: 21; 345-362
22
Mehdi Abedi, Elnaz Zakki, Reza Erfanzadeh, Alireza Naqinezhad (2018) Germination patterns of the scrublands in response to smoke: The role of functional groups and the effect of smoke treatment method SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY: 115; 231-236
23
صدیقه کلیج، ژیلا محمدجانی، علیرضا نقی نژاد (1396) تأثیر عوامل اکولوژیکی بر ساختار تشریحی برگ و دمبرگ انگور وحشی در شمال ایران یافته های نوین در علوم زیستی: 4; 361-372
24
Alireza Naqinezhad, Elias Ramezani, Morteza Djamali, Annick Schnitzler, Claire Arnold (2018) Wild grapevine (Vitis vinifera subsp. sylvestris) in the Hyrcanian relict forests of northern Iran: an overview of current taxonomy, ecology and palaeorecords JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH: 29; 1757–1768
25
حمید قلی زاده، شهریار سعیدی مهرورز، علیرضا نقی نژاد (1396) مطالعۀ فلوریستیک تودههای خالص راش در شرق گیلان، ایران یافته های نوین در علوم زیستی: 4; 271-280
26
خدیجه علی نژاد، الیاس رمضانی، علیرضا نقی نژاد، مرتضی جمالی (1396) مقدمهای بر ویژگیهای رستنیهای زیستبوم ماندابی نئور اردبیل پژوهش و توسعه جنگل: 3; 221-235
27
Alireza Naqinezhad, Sigurd Flohner, Ali Esmailpoor (2017) Alchemilla mazandarana (Rosaceae), a new species from high mountainous areas of the Hyrcanian relict region, N. Iran Phytotaxa: 331; 93-100
28
Hamid Gholizadeh, Shahryar Saeidi Mehrvarz, Alireza Naqinezhad, Mohammad Jafari (2017) Peucedanum hyrcanicum (Apiaceae) a new species of Peucedenaum s. lato from northern Iran ANNALES BOTANICI FENNICI: 54; 291-296
29
30
Maryam Mohadjerani, Alireza Naqinezhad, Malihe Aghasizadeh Sharbaf (2017) Platycladus orientalis extracts with antioxidant activity from north of Iran. journal of genetic resources: 2; 60-66
31
Alireza Naqinezhad, Hajar Hamedani (2017) Puccinellia poecilantha (Poaceae) in Iran Phytotaxa: 313; 185-194
32
Rahmatollah Tavakoli, Alireza Naqinezhad, reza Salarian (2017) Terpenes from Ilex Spinigera (Loes.) Loes., an Endemic Plant of Iran traditional and integrative medicine: 2; 102-106
33
رقیه اکبری، منیژه پاکروان، علیرضا نقی نژاد (1396) مطالعۀ ریخت شناسی و گردهشناسی در گونه های بخشه Batrachium از سردة آلاله (تیرة آلالهایان) در ایران Gray in Iran یافته های نوین در علوم زیستی: 4; 19-27
34
الناز زکی، مهدی عابدی، علیرضا نقی نژاد، رضا عرفانزاده (1396) پاسخ جوانه زنی بذرهای گروه های مختلف کارکردی به تیمارهای دود مایع وگازی پژوهش های گیاهی: 30; 803-814
35
افسانه زوار، الیاس رمضانی، علیرضا نقی نژاد، هانس یوستن (1396) بررسی گرده شناختی تغییرات پوشش گیاهی و آب و هوایی مانداب گانلیگول ارومیه در اواخر هولوسن تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 25; 82-94
36
Alireza Naqinezhad, Nadia Naseri Larijani (2017) Ammannia coccinea (Lythraceae), a new record for the Flora Iranica area Phytologia Balcanica: 23; 35-38
37
Fatemeh Bazdid Vahdati, Shahryar Saeidi Mehrvarz, Daniel Dey, Alireza Naqinezhad (2017) Environmental factors–ecological species group relationships in the Surash lowland-mountain forests in northern Iran NORDIC JOURNAL OF BOTANY: 35; 240-250
38
Hajar Hamedani, Alireza Naqinezhad, Fatemeh Fadaei (2017) Ramsar international wetlands of Alagol, Almagol and Ajigol in eastern parts of the Caspian Sea: A floristic and habitat survey caspian journal of environmental sciences: 15; 352-372
39
Robabeh Baharfar, Razieh Azimi, zahra Rahmani, Alireza Naqinezhad (2017) Chemical Composition of the Essential Oils from Leaves, Berries, and Stems of Hedera pastuchovii CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS: 53; 162–164
40
عایشه مکاریزاده، الیاس رمضانی، علیرضا نقی نژاد، هانس یوستن (1395) بازسازی پالینولوژیک 1700 سال تغییرات پوشش گیاهی در اطراف ارومیه: نقش اقلیم و انسان پژوهش های جغرافیای طبیعی: 48; 385-398
41
Maryam Mohadjerani, Alireza Naqinezhad, Malihe Aghasizadeh Sharbaf (2016) Platycladus orientalis extracts with antioxidant activity from north of Iran journal of genetic resources: 2; 60-66
42
Jurgen Dengler, Steffen Boch, Goffredo Filibeck, Alessandro Chiarucci, Iwona Dembicz, Alireza Naqinezhad, Riccardo Guarino, Benjamin Henneberg, Monika Janišová, Corrado Marcenò, Nina Polchaninova, Kiril Vassilev, Idoia Biurrun (2016) Assessing plant diversity and composition in grasslands across spatial scales: the standardised EDGG sampling methodology Bulletin of the Eurasian Dry Grassland Group: 32; 13-30
43
Samaneh Mehravaran, Alireza Naqinezhad, Naser Jafari (2016) Diversity of macrophytes and microphytes in an urban wetland, Babol, Mazandaran Province, Iran toward a conservation policy caspian journal of environmental sciences: 14; 191-204
44
Alireza Naqinezhad, Farideh Attar (2016) Onosma ghahremanii sp. nov. (Boraginaceae), a new species from Alborz Mts., Iran Phytotaxa: 268; 286–290
45
Taravat Talebi, Elias Ramezani, Morteza Djamali, Hamid Alizadeh Ketek Lahijani, Alireza Naqinezhad, Kamaleddin Alizadeh, Valerie Andrieu-Ponel (2016) The Late-Holocene climate change, vegetation dynamics, lake-level changes and anthropogenic impacts in the Lake Urmia region, NW Iran QUATERNARY INTERNATIONAL: 408; 40-51
46
Shahryar Saeidi Mehrvarz, Alireza Naqinezhad, Mokarram Ravanbakhsh, Mohaddese Maghsoudi (2016) The survey of macrophytes diversity in wetland zone of Boujagh National Park, Guilan, Iran Journal of Biodiversity and Ecological Sciences: 7; 353-358
47
Shahryar Saeidi Mehrvarz, Alireza Naqinezhad, Mokarram Ravanbakhsh, Narges Vasefi (2016) A Survey of Plant Species Diversity and Ecological Species Group from the Coastal Zone Of Boujagh National Park, Guilan, Iran ecologia balkanica: 8; 89-99
48
Alireza Naqinezhad, Jalil Noroozi, Mahmood Bidarlord, Peter Englmaier (2016) First evidence of a heterophyllous water crowfoot (Ranunculus peltatus, Ranunculaceae) in Iran, its phytogeographical implications and a new determination key for Iranian Batrachium annalen des naturhistorischen museums in wien: 118; 135-145
49
Halime Moradi, Alireza Naqinezhad, Soudeh Siadati, Yadollah Yousefi, Farideh Attar, Albert Reif, Vahid Etemad (2016) Elevational gradient and vegetation-environmental relationships in the central Hyrcanian forests of northern Iran NORDIC JOURNAL OF BOTANY: 34; 1-14
50
Anna Kuzemko, Manuel Steinbauer, Thomas Becker, Yakiv Didukh, Christian Dolnik, Alireza Naqinezhad, Jurgen Dengler, Kiril Vassilev, Michael Jeschke, Emin Ugurlu (2016) Patterns and drivers of phytodiversity in steppe grasslands of Central Podolia (Ukraine) BIODIVERSITY AND CONSERVATION: 25; 2233–2250
51
Robabeh Baharfar, Najmeh Sabet, Razieh Azimi, Alireza Naqinezhad (2016) ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF THE DIFFERENT PARTS OF Ruscus hyrcanus CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS: 52; 342-344
52
اباصلت حسین زاده کلاگر، مهسا رزاز، علیرضا نقی نژاد، آرمان محمودی اطاقوری (1394) مطالعه تنوع درون گونه ای جمعیتهای گونه لور (Carpinus orientalis Mill ) با استفاده از الگوی پروتئین های ذخیر ه ای بذر زیست شناسی کاربردی: 28; 33-47
53
54
اباصلت حسین زاده کلاگر، مهسا رزاز، علیرضا نقی نژاد، آرمان محمودی اطاقوری (1394) مطالعه تنوع درون گونه ای جمعیت های گونه لور (Carpinus orientalis Mill) با استفاده از الگوی پروتئین های ذخیره ای بذر زیست شناسی کاربردی: 28(2); 33-47
55
علیرضا نقی نژاد، سید عباس سید اخلاقی، شهریار سعیدی مهرورز (1394) بررسی ارتباط عوامل اکولوژیک با پوشش گیاهی زیستگاه پلنگان، منطقه حفاظت شده آق داغ استان اردبیل بوم شناسی کاربردی: 13; 33-49
56
مطهره بابازاده، ناصر جعفری، علیرضا نقی نژاد (1394) مطالعه پوشش گیاهی و کورولوژیکی تالاب بینالمللی فریدونکنار اکوبیولوژی تالاب: 27; 71-78
57
Mahsa Razaz, Alireza Naqinezhad, Arman Mahmoudi Otaghvari, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Rouhangiz Abbas Azimi (2015) Comparative Anatomy of Carpinus orien talis Mill. (Betulaceae) Populations in Iran journal of genetic resources: 1(1); 45-54
مقاله ارائه‌شده
1
محمد حسین وهاب، طاهره السادات آقاجانزاده، علیرضا نقی نژاد (1400) بررسی تاثیر کادمیوم بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک گیاه قدومه هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ گرگان
2
محمد حسین وهاب، طاهره السادات آقاجانزاده، علیرضا نقی نژاد (1400) بررسی اثر سرب بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی گیاه قدومه هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ گرگان
3
شکیبا ابراهیمی، علیرضا نقی نژاد، الیاس رمضانی (1397) مطالعه پوشش گیاهی میکرورلیف و تنوع گونه ای سرخس ها در امتداد گرادیان ارتفاعی در جنگل های نور و نوشهر، استان مازندران ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
4
Shakiba Ebrahimi, Alireza Naqinezhad, Elias Ramezani (2018) Study of species diversity of ferns and microrelief plants along altitudinal gradients in central Hyrcanian forests 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
5
شاریان قاسمی اصلی, Alireza Naqinezhad, Tahereh A. Aghajanzadeh, Jurgen Dengler (2018) Investigation of the physiognomic and ecological characteristics of the main vegetation in the mountainous grassland in western Gilan 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
6
شاریان قاسمی اصلی, Alireza Naqinezhad, Tahereh A. Aghajanzadeh, Jurgen Dengler (2018) Survey of floristic, life form, chorology, and distribution of plants in Shah Moalem 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
7
Sajad Lotfi, Alireza Naqinezhad, Tahereh A. Aghajanzadeh (2018) Survey of floristic, life form, chorology of samamos montane plant of Rudsar (Gilan) with emphasis on ecological characteristic along the mountain slopes 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
8
Sajad Lotfi, Alireza Naqinezhad, Tahereh A. Aghajanzadeh (2018) The main feature of the vegetation and the formation of mountains step in the along slopes of Samamus in Gilan province with an emphasis on ecological characteristics along the mountain slopes 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
9
راحله فقیر علی نژاد، علیرضا نقی نژاد، امید اسماعیل زاده (1396) بررسی فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان راشستان های منطقه سنگده ساری چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران¡ تهران
10
سیده مریم حسینی، مریم مهاجرانی، علیرضا نقی نژاد (1395) بررسی میزان مهارکنندگی فعالیت انزیم استیل کولین استراز مغز گاو توسط عصاره متانولی گیاهان Artemisia tschernieviana و Allium ursinuml سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، ایران¡ قم
11
مژده کثیری، علیرضا نقی نژاد، مهدی عابدی، داریوش مقدس (1395) بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه جنگلی واز، نور، مازندران سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
12
محبوبه السادات حسینی دارکلاته، علیرضا نقی نژاد، علی ستاریان (1395) بررسی فلورستیک جنگل های وطن، حد فاصل نوده خاندوز تا خوش ییلاق، استان گلستان سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
13
Zeynab Kazemi Gorji, Shahryar Saeidi Mehrvarz, Alireza Naqinezhad (2016) The study of variation of vegetation and plant diversity in coastal habitats of Miankaleh Biosphere Reserve using ecological transects 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, Tabriz
14
Seyedeh Maryam Sharafi, Alireza Naqinezhad, Adel Jalili, Rouhangiz Abbas Azimi (2016) A contribution of the most important anatomical charcateristics of some mountain tree species of the Hyrcanian forests of north Iran along latitudinal and altitudinal gradient 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, Tabriz
15
Maryam Hosseini, Maryam Mohadjerani, Alireza Naqinezhad (2016) Study on biochemical characterizations of bovine brain acetylcholinesterase 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, Tabriz
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
حسین حقشناس، فرشته باعزت، وحید حیدر نتاج، علیرضا نقی نژاد (1398) ارائه شاخصهای محیطی موثر بر استرس و بررسی تاثیر فضای سبز کلاس بر کاهش آن در کودکان
2
3
محبوبه السادات حسینی دارکلاته، علیرضا نقی نژاد، علی ستاریان (1395) بررسی پوشش گیاهی و تنوع گونه ای جنگل های نوده خاندوز تا ارتفاعات خوش ییلاق استان گلستان
4
5
6
7
کتاب
1
Didem Ambarli, Alireza Naqinezhad, Alla Aleksanyan (2020) Grasslands and Shrublands of the Middle East and the Caucasus
2
Didem Ambarli, Michael Vrahnakis, Sabina Burrascano, Alireza Naqinezhad, Manuel Pulido Fernandez (2018) Grasslands of the Mediterranean Basin and the Middle East and their Management ISBN: 978-1-4987-9626-2
3
Adel Jalili, Alireza Naqinezhad, Asqar Kamrani (2014) Wetland ecology, with an especial approach on wetland habitats of southern Alborz
4
Ahmad Abdolzadeh, Alireza Naqinezhad (2013) Ecology; with emphasis on the ecosystems of Iran
5
علیرضا نقی نژاد، صدیقه خدادادی (1389) شناسایی عملی گیاه Practical plant identification
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی

سوابق اجرایی

 • مدیر آموزش دانشگاه (1392 - 1393)
 • مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه مازندران (1390 - 1393)
بیشتر