09 بهمن 1401
محمود يحيي زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر ،شهرک دانشگاه، خیابان شریعتی، خیبان محبوبی7 ، منزل شخصی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت مالی
تلفن: 01135284760
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي عوامل موثر بر استفاده از بانكداري همراه توسط مشتريان (مطالعه موردي: داده هاي شعب بانك ملي استان مازندران)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رضایت، وفاداری مشتریان، بانکداری همراه.
مجله فصلنامه مدیریت کسب و کار
شناسه DOI
پژوهشگران هومن شبابی (نفر اول) ، محمود یحیی زاده فر (نفر دوم) ، مریم غیاث آبادی فراهانی (نفر سوم) ، آرش گران اوریمی (نفر چهارم)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک ملی استان مازندران) است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری از کلیه مشتریان شعب بانک ملی استان مازندران تشکیل شده و تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر انتخاب شده است. روش نمونه-گیری روش غیراحتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه است که روایی و پایایی آن تائید شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر (انتظار عملکرد، شرایط تسهیل کننده، انگیزه، ارزش قیمت، عادت، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات) بر بانکداری همراه تاثیر معنادار دارد. همچنین مصرف مشتری از بانکداری همراه بر رضایت و وفاداری تاثیر معناداری دارد و فرضیه های انتظار تلاش، تاثیر اجتماعی و کیفیت اطلاعات بر بانکداری الکترونیک تاثیرمعنادار ندارد.