09 بهمن 1401
محمود يحيي زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر ،شهرک دانشگاه، خیابان شریعتی، خیبان محبوبی7 ، منزل شخصی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت مالی
تلفن: 01135284760
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان الگوي هم جمعي متغيرهاي اقتصاد كلان و بازار سهام ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شاخص کل قیمت سهام، متغیرهای اقتصاد کلان، رویکرد همجمعی جوهانسن و جوسیلیوس.
مجله راهبردهای بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران محمود یحیی زاده فر (نفر اول) ، احمد بابایی (نفر دوم)

چکیده

هدف از این تحقیق برآورد رابطه بین شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و مجموعه ای از متغیرهای اقتصاد کلان شامل، نرخ ارز، عرضه گسترده پول( )، شاخص قیمت مصرف کننده، قیمت نفت و نرخ بهره اسمی بوده است. داده های مورد استفاده سریهای زمانی ماهانه از سال 1375 تا 1384 است. تجــــزیه و تحلیل داده ها با مـــــدل خود رگرسیون برداری(VAR) و روش همجمعی جوهانسن- جوسیلیوس صورت گرفته است. برای این منظور ابتدا پایایی داده ها با استفاده از آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) انجام شده است. سپس با تعیین مرتبه VAR و استخراج بردارهای همجمع، بردار بهینه با توجه به نظریه اقتصادی و سازگاری ضرایب متغیرها بدست آمده و در نتیجه رابطه متغیرها تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین شاخص کل قیمت سهام با عرضه گسترده پول( )، شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت نفت مثبت است، ولی رابطه بلند مدت بین شاخص کل قیمت سهام با نرخ ارز و نرخ بهره اسمی منفی بوده است. همچنین آثار شوک های توابع واکنش تحریک و تجزیه واریانس بررسی شد و معلوم شد که واکنش شاخص کل قیمت سهام به شوک های یک انحراف معیاری این متغیرها بسیار تدریجی و کند می باشد.